Докторант от Република Северна Македония защити дисертационен труд за финансовите аспекти на зелената икономика


Докторантът от Република Северна Македония Владимир Арсовски защити успешно днес във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите дисертационен труд на тема: „Финансови аспекти на зелената икономика и ролята й за устойчивото развитие: тенденции, динамика, взаимодействие”.

Предмет на изследването за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Финанси и банково дело“, са финансовите аспекти, характеризиращи възможностите на зелената икономика за постигане на екологосъобразно устойчиво развитие. Докторантът защитава схващането, че нестабилността на съвременната система на пазарна икономика не позволява ефективно реализиране на основните предимства на зелената икономика, а алтернатива може да бъде само система, изградена на базата на баланс между пазарна и регулираната икономика.

Обект на изследването е преходът към зелена икономика на общини от пограничните региони на Република Северна Македония с Благоевградска област в България в контекста на европейската.

Направеното анкетно емпирично проучване има за цел да се изследват обществените нагласи за преминаване от традиционна към „зелена“ икономика на общинско ниво.

Научните приноси в дисертацията са заложени в цялостното изследване на съвременните тенденции във формирането и разпространението на зелената икономика в контекста на устойчивото развитие и разработването на подходи за повишаване на нейната ефективност.

Теоретичното значение на изследването се определя от разработването на научни подходи за управление на зелената икономика, базирани на принципите на устойчивото развитие. Предложените подходи са насочени към развитието на икономическата теория и теорията на икономиката на околната среда по отношение на по-нататъшното развитие на възможностите на зелената икономика в съвременните условия

Практическата значимост на разработката се състои в това, че нейните резултати могат да се използват при подготовката и усъвършенстването на международни документи за зелената икономика и устойчивото развитие;  при разработката на нови учебни материали за докторанати, стажанти, специализанти и студенти във висшите училища.

"Благодаря, че избрахте ВУАРР, за да защитите докторската си дисертация. Уверена съм, че това ще ви отвори нови врати за професионално развитие", обърна се ректорът на висшето училище проф. д-р Марияна Иванова към д-р Арсовски  при официалното връчване на дипломата.