ВУАРР представя нова платформа за електронно обучение


ПОКАНА за заключителна пресконференция по проект “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”
31 юли 2014 г. (четвъртък), 11.00 часа, гр. Пловдив, бул. Дунав 78
Висше училище по агробизнес и развитие на регионитеПроект BG051PO001-4.3.04-0056 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, предоставя нови възможности за студентите на ВУАРР в Пловдив и филиалите в Русе и Велико Търново
 
Новата платформа за електронни форми на дистанционно обучение и нейните модули, разработени по проект BG051PO001-4.3.04-0056 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”, въвеждат иновационни образователни технологии и осигурява равен достъп до образование и поддържане на високо качество на учебния процес. Обученията са ориентирани към индивидуалните потребности, придобиване и усъвършенстване на умения за критично мислене, организационни и комуникативни умения, активно гражданско съзнание и социално взаимодействие за формиране на компетентности за управление и развитие на кариера. Предоставя се богат набор от възможности за активни комуникации между участниците в обученията (студенти, преподаватели и администрация), активно участие и самоконтрол на процеса на учене - не само като потребители, но и като създатели на учебно съдържание, споделяне на опит и знания с другите, работа в екипи; разпространяване и мултиплициране на добри практики и др.
Обучаемите ще имат възможност да работят във високо технологична среда в удобно за тях време и място, възползвайки се от многобройните функционалности на новия интернет портал на висшето училище. Освен типичните модули за организация на обученията, подготовка и провеждане на изпити, студентите на ВУАРР ще се възползват от интерактивни обучителни модули, електронни мултимедийни помагала, система за видеоконферентни лекции, виртуална библиотека и университетско радио и телевизия.
В рамките на проекта преподавателският, административният и техническият персонал на висшето училище премина обучение за работа с платформата и нейните модули.
По време на проекта в платформата се обучаваха и студенти на ВУАРР напълно безплатно, като използваха материали, тестове и задачи при подготовката си за изпити, възможностите за комуникации, тестваха новата система и даваха своите препоръки за подобрения.
 
От създадения портал ще могат да се възползват обучаеми от цял свят на следния адрес:
http://e-uard.bg/elearn
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОН.