ВУАРР проведе традиционната Международна научно-практическа конференция „България на регионите 2023“


На 26 и 27 октомври 2023 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проведе традиционната Международна научно-практическа конференция „България на регионите 2023“ на тема „Иновации за регионална устойчивост“.

Конференцията бе открита от ректора на ВУАРР доц. д-р Екатерина Арабска в рамките на тържествената церемония по отбелязване на 31-ия рожден на висшето училище и дипломиране на Випуск 2023 на ВУАРР – Пловдив.

Доц. Арабска се обърна към присъстващите с думите:
 
Уважаеми колеги и приятели,
Първо бих искала да благодаря на всички, които уважиха това тържество, на всички, които се чувстват част от семейството на ВУАРР и наши приятели, на преподавателите и служителите на ВУАРР, на студентите и докторантите, на всички, които ни носят ежедневни радости, надежда за по-добро бъдеще и вяра, че сме в правилната посока.
26 октомври е денят на ВУАРР, най-големият празник в годината, нашият ден, денят, в който трябва преди всичко да покажем, че се гордеем с нашите възпитаници.
Днес за пореден път си припомняме откъде сме тръгнали и колко много сме постигнали благодарение на нашите прекрасни студенти и на нашия сплотен екип.
Като част от новото семейство на европейските университети, ВУАРР участва в творенето на модела на бъдещия европейски университет - университет без граници, университет на обществото и науката.
Тази година решихме за пореден път да покажем, че образование, наука и култура вървят заедно. И че най-подходящото време и място да открием нашата традиционна научно-практическа конференция е тук и сега, когато Вие, нашите възпитаници в трепет очаквате да получите своите заслужени дипломи за висше образование, да представим един нов урок, да Ви предизвикаме отново и оставим протегната ръка и за в бъдеще.
Международната научно-практическа конференция "България на регионите" има дълга история. Основателят, първи ректор и първи президент на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров даде името й през 2012 г., когато отбелязахме 20-та годишнина от създаването на висшето училище.Доц. Арабска представи накратко историята на „България на регионите“:
 
Първата Юбилейна международна научно-практическа конференция "България на регионите" бе организирана през 2012 г. по повод двадесетата годишнина от създаването на висшето училище под патронажа на Министъра на регионалното развитие и благоустройството в следните тематични направления: агробизнес, регионално развитие, туризъм, екологично производство, опазване на околната среда, устойчиво развитие. Докладите (66 бр.) бяха публикувани в Списание за наука "Ново знание". В рамките на конференцията бе проведена постерна сесия „Европа на регионите“.
През 2014 г. ВУАРР бе домакин на Международна конференция "Регионално развитие на страните от Централна и Източна Европа" - историческо събитие за Пловдив, организирано от Алианса на университетите от Централна и Източна Европа. Бяха представени 80 доклада и бе подготвен меморандум за устойчиво регионално развитие.
В следващите 2017, 2018 и 2019 г. „България на регионите“ бе финансирана от Фонд "Научни изследвания".
През 2017 г. с конференцията ВУАРР отбеляза 25-та си годишнина с тема "Перспективи за устойчиво регионално развитие". В рамките на конференцията бе организирана кръгла маса на тема „Предизвикателства и решения в осигуряване на достъпно образование и пригодност за заетост в селските райони“, която предостави възможности за интерактивен обмен на знания, опит и добри практики и в рамките на която е обсъден меморандум от конференцията.
В работата на конференцията бяха включени 89 доклада и бе приет меморандум.
В конференцията участваха 124 участници (лично присъствено и дистанционно участие), от които: чуждестранни учени – 47 бр.; млади учени, докторанти и постдокторанти – 14 бр., други участници и гости от страната – 63 бр.
За научния форум се регистрираха над 120 учени, докторанти и постдокторанти, студенти и гости от страната и чужбина. Представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието, храните и горите, партньорски университети от Турция, Албания, Македония и генералният консул на Република Турция в Пловдив Н. Пр. Хюсеийн Ергани поднесоха приветствия и взеха участие в работата на конференцията.
През 2018 г. Международна научно-практическа конференция "България на регионите 2018" бе на тема „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“. Участваха учени от 13 държави. В програмата на конференцията бяха включени следните конферентни и дискусионни панели Актуални проблеми на социално-икономическото райониране в ЕС; Интелигентна специализация и социално-икономическо развитие; Социално-икономическо райониране на България; Политики за регионално развитие и туризъм; Регионална инфраструктура и управление на общините; Регионална специализация. Представени бяха 71 доклада.
В рамките на конференцията бе организирана кръгла маса на тема „В търсене на решения за устойчиво регионално развитие“. Учени се разписаха под меморандум за териториалното планиране и регионално управление на страната
В конференцията участваха с доклади 95 участници (лично присъствено и дистанционно участие), от които: чуждестранни учени – 45 бр. (47,37%); млади учени, докторанти и постдокторанти в България– 14 бр. (14,74%), участници от България – 50 бр.
С чуждестранните участници бе проведена среща на ръководството на ВУАРР, уточнени бяха параметри за сключване на споразумения за сътрудничество с тях, а с проф. Ермиле Месхиа – ректор на Държавния университет по изкуствата в Батуми, Грузия, и поканен лектор на конференцията е сключен договор.
През 2019 г. темата бе „Фискална политика, глобализация и икономически растеж: предизвикателства и перспективи на устойчивото развитие“
Представени бяха 84 доклада, както следва: 2 пленарни доклада, Фискална политика – проблеми и предизвикателства – 8 бр., Регионално развитие, инвестиции и риск – 9 бр., Заплахи и възможности на глобализацията – 8 бр., Регионални стратегии и мениджмънт – 10 бр., Бизнес модели, устойчиво развитие и иновации – 10 бр., Конкурентоспособност, предприемачество и потенциал за растеж – 10 бр., Съвременни финансови методи и приложения – 7 бр., Заетост, социално включване и регионални политики – 5 бр., Индустриална революция и човешки капитал – 8 бр., Постерна сесия – 7 бр.
В рамките на конференцията бе организирана кръгла маса на тема „Глобализация, урбанистична хипертрофия и икономическо развитие “, която предостави възможности за интерактивен обмен на знания, опит и добри практики.
В конференцията участваха с доклади 118 участници (лично присъствено и дистанционно участие), от които: чуждестранни учени – 56 бр. (47,46%); млади учени, докторанти и постдокторанти – 22 бр. (18,64%), участници от България – 62 бр. Учени и експерти от Турция, Македония, Украйна, Албания, Косово и България участваха в работата на конференцията.
С чуждестранните участници бе проведена среща на ръководството на ВУАРР, уточнени са параметри за сключване на споразумения за сътрудничество с тях, а чл. кор. Анатолий Кучер от Украйна сключи договор за сътрудничество и съвместна дейност с V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine.
Пандемията COVID-19 попречи на продължението на конференцията в този вид, но през 2021 г. Межународната научно-практическа конференция "България на регионите 2021" бе организирана онлайн на тема „ редизвикателства пред устойчивото регионално развитие, породени от пандемията COVID-19“ с кръгла маса „Висшето образование по време на COVID-19“ и участие на учени от България, Украйна, Македония.
Равносметката показва, че са публикувани над 320 доклада от над 410 участници от страната и чужбина, вкл. млади учени, докторанти и постдокторанти.Доц. Арабска подчерта:

Аз имах щастието да бъда част от тази история, да участвам активно в организирането и провеждането на този значим научен форум.
Днес, за мен е чест да открия Международната научно-практическа конференция "България на регионите" на тема „Иновации за регионална устойчивост“ - тема, свързана с развитието на ВУАРР като част от Европейски университет ИНВЕСТ.
 

Доц. Арабска изказа специални благодарности на организационния секретар ас. Иванка Георгиева и на ръководителя на катедра „Регионално развитие, агробизнес и туризъм“ проф. д-р Пламен Лаков за ангажираността и привличането на гости от чужбина, като и тази година конференцията бележи рекорд на участията от чужбина.
 
Доц. Арабска продължи:

Преди да положим началото с първия доклад, бих искала обаче в този празничен ден да поздравя Вас - всички абсолвенти на ВУАРР от Випуск 2023 за неуморния труд, време и усилия, които вложихте по време на своето обучение и ни направихте толкова горди и щастливи днес. Вярвайте в себе си! Продължавайте да инвестирате в своето обучение и развитие! Разчитайте и в бъдеще на нас! Сигурна съм във вашия успех и в това, че ще продължите делото на ВУАРР и Европейски университет ИНВЕСТ за изграждане на устойчиво и разумно общество. Благодаря Ви, че споделяхме тревогите и проблемите си през тези години, че заедно се учихме и доказвахме!
Благодаря на целия екип на ВУАРР за доверието и отдадеността на каузата да развиваме ВУАРР като модерен европейски университет и да осигуряваме достъп до обучение, наука и култура за българските региони, както ни завеща проф. Димитров.