Международен симпозиум „Междууниверситетски мрежи и технологии за кръгова икономика и зелен преход“ се проведе във ВУАРР – Пловдив


Университети, бизнес и нестопански организации взеха участие в Международния симпозиум „Междууниверситетски мрежи и технологии за кръгова икономика и зелен преход“. Той се проведе във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) – Пловдив. Събитието бе организирано по идея на ВУАРР и Българската търговско-промишлена палата.

Кръговата и зелената икономика са тясно свързани и могат да се комбинират, за да се създаде устойчив модел на икономическо развитие, който води до намаляване на негативното въздействие върху околната среда и да намали използването на необновяеми ресурси, каза при откриването на форума президентът на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова. По думите й в момента около 90 процента от икономиката в света е линейна, като при нея се изхвърлят отпадъци, без те да бъдат рециклирани. При кръговата икономиката те се превръщат в суровини, което освен че минимизира сметищата, е и по-ефективен икономически модел, посочи доцентът. Според нея всяка организация трябва да намери това, което работи най-добре в нейните специфични условия. Зелената икономика не е някаква част от макросистемата, а е новият начин на функциониране на процесите, към които се стремим, каза доц. Димитрова. Необходимо е да се развият уменията и компетенциите на ученици и студенти, за да могат те да се адаптират към бъдещите предизвикателства на зелената икономика, да са по-активни участници в бизнес процесите и същевременно да създават нови възможности за устойчив растеж. Това трябва да стане чрез установяване и засилване на сътрудничеството между академичните среди и индустрията, каза още президентът на ВУАРР.

Кръговата икономика вече е нещо неотложно, защото с всеки изминал ден се проявяват симптомите с промените на климата, каза в приветствието си Цветан Симеонов,председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). По думите му въглеродният отпечатък вече се отпечатва върху дейността на фирмите по света. Въпреки, че Европа беше инициатор за това да се намалят вредните емисии и да се достигне въглеродна неутралност до 2050 година, бизнесът в Европа все още не е натоварен напълно с въглеродния отпечатък, посочи Симеонов. Той допълни, че това предстои като всяка една стока или услуга ще бъдат оценявани с това какъв е приносът й за увеличаване или намаляване на въглеродния отпечатък и ще бъде стимулирана и антистимулирана с икономически лостове. Симеонов посочи като пример Нова Зеландия, която не е обвързана със съюзи и бизнесът не получава субсидии, а вече е натоварен с финансови тежести заради увеличаване на емисиите въглероден двуокис. И въпреки това новозеланските стоки са конкурентни на пазара, каза Симеонов. Европейският съюз подготвя и актове за това как всяка страна и фирмите, и организацията в нея, се отнасят към горите и съответно ще бъдат насърчавани или глобявани, каза още председателят на БТПП.

Връзката между висшето образование и бизнеса е изнесено на преден план при оценяването на качеството на висшето образование, каза заместник-председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по следакредитационно наблюдение и контрол проф. д.н. Мария Шнитер. Тя подчерта, че участието на представители на бизнеса в изработването на учебните планове, в преподаването и осигуряването на максимални възможности за включване на студентите в производствена практика са индикатори, по които НАОА ще търси доказателства за оценяването на учебните институции. Това е резултат от сериозните трансформации, които текат през последните години, по отношение на начините на оцента на държавните и висши училища, допълни проф. Шнитер.
 
Венцислава Любенова, кмет на район Северен, община Пловдив приветства участниците и сподели: Този симпозиум е изключителна колаборация между академичния сектор и бизнеса, която е изключително важна. Темите на симпозиума са от критична важност за нашето общество, тъй като кръговата икономика и зеленият преход не само са глобални приоритети, но и са основни двигатели за местното икономическо развитие. Разработването и прилагането на иновативни технологии и устойчиви практики ще помогнат за защитата на нашата природа и ще повишат качеството на живот в Пловдив. Надявам се, че този симпозиум ще послужи като мост между научното изследване и практическото му приложение, като по този начин се създаде модел за устойчиво развитие и сътрудничество на иновации. Нека заедно работим за един по-зелен Пловдив!
 
Приветствие към участници поднесе онлайн зам.-ректорът на Словашкия аграрен университет в Нитра проф. д-р Драхослав Ланчарич, координатор на проект INVEST4EXCELLENCE на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ.

Поздравителни адреси поднесоха ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград проф. д-р Николай Марин, председателят на Университетското общо събрание и декан на Деканат за продължаващо и дистанционно обучение на Химикотехнологичен и металургичен университет - София (ХТМУ), областният управител на област Бургас проф. д-р Мария Нейкова и др.

Поздравителен адреси са получени и от проф. д.н. Красимир Петков, ректор на Национална спортна академия, и проф. д-р Миглена Темелкова, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.

Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Елиза Стефанова изнесе пленарен доклад на тема „Университети на бъдещето: междууниверситетски мрежи и екосистеми“.

Работата на Международния симпозиум „Междууниверситетски мрежи и технологии за кръгова икономика и зелен преход“ премина два основни панела: идеи и технологии за формиране и развитие на „Глобална рециклираща индустрия” и добри национални и световни практики за формиране и прилагане на технологии за кръгова икономика и зелен преход чрез изграждане на междууниверситетски мрежи.

Специално участие в симпозума взе Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ с представяне на добри практики по проектите ИНВЕСТ и Invest for excellence in regional sustainability – INVEST4EXCELLENCE.
Ректорът на ВУАРР доц. д-р Екатерина Арабска сподели, че ВУАРР – като част от Европейски университет ИНВЕСТ и проект INVEST4EXCELLENCE, е готово да сподели още добри практики и подчерта, че е важно организацията на подобни събития да продължи и да се разгърне работата на създадената по време на събитието междууниверситетска мрежа.

В резултат на симпозиума се оформи и прие предложение за създаване на Регистър на учените в областта на кръговата икономика и зеления преход, който ще бъде поддържан от БТПП.

Съорганизатори на събитието са Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), Съюз на учените в България – Пловдив, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР), Университет по хранителни технологии (УХТ), Бургаски свободен университет, Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ), Аграрен университет – Пловдив, Химикотехнологичен и металургичен университет - София (ХТМУ), КЦМ – Пловдив и др.

Медиен партньор на събитието бе Българска телеграфна агенция (БТА).


 
С любезното съдействие на лекторите предоставяме връзки към презентациите:

Презентация на проф. д-р Елиза Стефанова

Презентация на проф. д-р Милен Балтов

Презентация на проф. д.н. Николай Щерев и доц. д-р Петя Биолчева

Презентация на проф. д-р Валентина Николова-Алексиева

Презентация на проф. д.н. Божидар Хаджиев


В публикацията са използвани материали на БТА.