Учебна практика по


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите предоставя уникалната възможност за участие в учебна практика в Пловдивска стокова борса АД по проект BG051PO001-3.1.07-0043 „Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”.
В реалната среда на борсовата зала ще бъдете обучени и ще добиете представа как протича технологията на организиране и провеждане на борсови сесии, технологията на сключване и изпълнение на борсови сделки. Ще придобиете знания и умения за боравене с борсовите документи по отношение на сделките чрез практическо обучение за начина за попълване на брокерските дневници, както и за стъпките по наблюдение изпълнението на сключените сделки. Успешно завършилите получават сертификат.
Записването става чрез попълване на заявление по образец. Попълненото и подписано заявление може да бъде подадено лично на адрес: Пловдив, бул. Дунав 78, изпратено по пощата или сканирано и изпратено на e-mail: programs@uard.bg
Практиката трябва да приключи най-късно до 28 декември 2014 г.
 
За допълнителна информация:
Екатерина Арабска, ВУАРР-Пловдив, бул. Дунав 78, ет. 2, зала 8, GSM 0882009578


Покана и образец на заявление