ВУАРР обявява откриване на процедура

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява откриване на процедура за определяне на изпълнител по проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”

Документи