Дни на кариерата във ВУАРР


Проект BG051PO001-3.1.07-0043 „Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Предизвикателства и възможности за студентска реализация на пазара на труда
Дата на провеждане: 6 ноември 2014 г.; 10:00 – 13:00
Място на провеждане: Пловдив, бул. Дунав 78
Покана и регистрационни форми
 
 
Кариерно ориентиране чрез популяризиране на добри практики в местното самоуправление за устойчиво регионално развитие и изграждане на активно гражданско общество
Дата на провеждане: 18 ноември 2014 г.; 10:00 – 12:00 часа
Място на провеждане: Пловдив, бул. Дунав 78
Покана и регистрационни форми