ВУАРР взе участие в международната конференция


Доц. д-р инж. Димитър Димитров, Ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, заедно със свой екип, посети град Шкодра в Албания във връзка с Първата международна конференция за научни изследвания и образование „Предизвикателство към бъдещето”.
Конференцията се проведе на 24-25 май 2013 г. и бе организирана от Университета на Шкодра ‘’Luigj Gurakuqi”. Поканата бе получена от Алианса на университетите от Централна и Източна Европа, на който ВУАРР е член от 2012 г.

Доц. д-р инж. Димитър Димитров изнесе доклад на тема: „Сътрудничество във висшето образование и наука”, в пленарната сесия на научната конференция. Висшето училище бе представено в секция „Образование” и секция „Икономика” с общо 4 научни доклада. В секция „Образование” ВУАРР бе представен с доклада на доц. Димитров „Качество на висшето образование в университетите”. В секция „Икономика” ВУАРР бе представен с докладите на преподаватели от катедри „Туризъм” и „Управление”, както следва: Златка Григорова, Иванка Шопова „Разработване на конкурентноспособни интегрирани туристичеки продукти” и Екатерина Арабска „Проучване на поведението, нагласите и възможностите на операторите и потребителите за развитие на биологичното производство в България”.

  

На работна среща бе подписан и Меморандум за разбирателство между Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и Университета на Шкодра ‘’Luigj Gurakuqi” в лицето на неговия Ректор – проф. Артан Хаджи. Споразумението има за цел подобряване на академичните отношения в областта на висшето образование и научни изследвания, както и развитие на културните връзки между двете страни. В най-общи линии сътрудничеството обхваща насърчаване на висшето образование; обмен на студенти, преподаватели, езикови инструктори и гост- преподаватели; обмен на информация, научна литература и документация; организиране на съвместни конференции, симпозиуми, краткосрочни курсове и семинари и др.


Галерия