ВУАРР с проект за кариерно развитие на преподавателите си


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите реализира проект „Усъвършенстване на системата за квалификацията и кариерното израстването на преподавателите си”. Това заяви на пресконференция неговият заместник-ректор доц. д-р Васко Василев. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Проектът „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР” цели насърчаване и подпомагане развитието на собствени кадри, мотивирани да продължат развитието си в сферата на науката и образованието.
Областите на развитие са в съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания – 2020, най-важният акцент от която е широката научна визия, базирана на силните страни на българската наука и икономика и с потенциал да мобилизира едновременно учените и предприемачите – правилният път за постигането на устойчива конкурентоспособност.
Целевата група по проекта са преподавателите на висшето училище. Ще бъдат проведени 6 различни курса в ключовите области – чуждоезикови умения; умения за използване на ИКТ в преподаването; специфични професионални умения и компетенции, свързани със съвременните програми за обучение. Проектът ще обхване 60 преподаватели.
Реализирането на проекта ще помогне на развитието на преподавателите в ключови области и реализация в сферата на образованието и науката, ще осигури необходимите компетенции за установяване на контакти в страна и чужбина.