Обявени конкурси за ОНС


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив обявява конкурси за учебната 2016/2017 г. за прием на докторанти в редовна и задочна форма, платено обучение, в следните професионални направления: 3.8. Икономика по докторска програма „Финанси и банково дело“ – двама; 4.1. Растениевъдство по докторска програма „Растениевъдство“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За обучение в ОНС „доктор“ могат да кандидатстват: лица, които притежават българско гражданство; граждани на държави – членки на ЕС или ЕИП, чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи или статут на бежанци, с образователно квалификационна степен „магистър“ и среден успех от дипломата не по-нисък от „добър“ (4.00). Информация относно необходимите документи за кандидатстване може да се получи в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, стая 1, тел. 032/960 360, и на сайта: www.uard.bg.
Такса за кандидатстване: 250 лв.

Обява в ДВ бр. 83 от 21.10.2016 г.