Ректорът на ВУАРР откри международен научен форум в Турция


Научен форум International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series се проведе на 4 и 5 март 2017 г. в Одрин, Турция. Събитието е трето поред и е организирано от IBANESS, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и университет „Св. Климент Охридкси“ – Прилеп, Македония.

По време на официалното откриване Акад. Димитър Димитров, Ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, изнесе приветствено слово, в което се обърна към официалните гости, сред които бе и генералният секретар на Агенцията за развитие на Тракия – Турция (Trakya development agency) г-н Mahmut Sahin.

Акад. Димитров подчерта значението на провеждането на научни изследвания в областта на социалните науки и висшето образование за благосъсттоянието на регионалните общности. В речта си той сподели, че водено от мисията си за принос към обществото, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в своята 25-годишна история е постигнало забележителни успехи чрез обучение, съобразено с нуждите и предизвикателствата на съвременния свят, и чрез генериране и предаване на знания и иновации от научноизследователска и развойна дейност, оказвайки значително влияние върху развитието на регионите. Акад. Димитров изтъкна, че ВУАРР инвестира в хората и използва потенциала на сътрудничеството в образователна и научна сфера, един от примерите за които е и настоящият международен конгрес на социалните науки в Балканите и Близкия изток, събиращ учени от региона и обединяващ усилията за представяне на качествените постижения в образованието и науката. Акад. Димитров подчерта, че задачата не е никак лека, но само в едно такова сътрудничество може да бъде изпълнена, разчитайки на най-ценния ресурс – талантът на изследователите, които поставят глобалните и местните предизвикателства в човешка перспектива.
 


 
В работата на конгреса участваха изследователи от над 40 университета с над 200 доклада, които са публикувани в сборник от над 1250 страници: http://www.ibaness.org/
 
Следващият конгрес ще се проведе във Филиала на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Русе, България на 8 и 9 април 2017 г.