Проект „Студентски практики”


Въпроси и отговори
 
1. Кои студенти могат да кандидатстват за провеждане на практическо обучение?
За участие в практическо обучение по проект “Студентски практики” могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Всеки студент може да кандидатства само за обяви, които са в професионалното направление, в което се обучава той.
 
2. Какво е професионално направление?
Професионално направление е група сродни специалности. Уеб системата позволява на студента да кандидатства само по обявите за професионалното направление, в което е акредитирана специалността, изучавана от него. За улеснение на работодателите и студентите системата позволява една позиция за практика да бъде свързана с не повече от три професионални направления.
Актуален списък на професионате направления и специалностите, изучавани във висшите училища, можете да намерите в рейтинговата система на висшите училища в България - тук.
 
3. Могат ли студенти в дистационна форма на обучение да участват в практиките?
Да, могат, тъй като са вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, и имат студентски права.
 
4. Кои работодатели могат да кандидатстват/участват в проекта?
В проекта имат право да вземат участие всички стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство. Достъпът и регистрацията на работодателите са напълно свободни.
 
5. Аз съм студент последен курс,  дипломната  ми защита е на 26-ти юни, мога ли да кандидатствам за практика?
Според ИНСТРУКЦИЯТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ в чл. 2. (1) За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката.
Условията на проекта изискват включването на действащи студенти с активни студентски права, което означава, че студентът трябва да подпише договор за провеждане на практическо обучение преди обявената от висшето училище първа дата за явяване на държавен изпит или  защита на дипломна работа. Желателно е периодът за провеждане на практическо обучение да приключва не по-късно от 3 месеца след обявената първа дата за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.
Студенти, които се обучават по специалности, водещи до упражняването на регулирани професии, могат да кандидатстват, сключват договори и се включват в провеждане на практика до първата обявена дата за последния държавен изпит. Важно е краят на практиката да не е по-късно от 3 месеца след последния държавен изпит.
 
6. Защо виждам фирмата като регистрирана, а не намирам публикувани обяви?
Вероятно все още не всички регистрирани работодатели са публикували своите обяви. От екипа на проекта приканихме работодателите да актуализират и публикуват своите обяви за позиции. Бъдете инициативни. Препоръчваме Ви и Вие да се свържете с желания от Вас работодател/и и да го/ги помолите да публикуват обяви за студентски практики. Имайте предвид, че всички работодатели имат публичен профил, откъдето можете да намерите контактна информация (телефон, e-mail и др.).
 
7. Могат ли докторанти да участват в проекта като практиканти?
Докторанти не могат да вземат участие в проекта, освен в случаите, в които едновременно не са и студенти в ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър”. По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са изработени други механизми за подпомагане на докторанти, специализанти и млади учени, за които висшите училища разработват и кандидатстват с проекти.
 
8. Защо не могат да кандидатствам за практика, която съвпада с това, което уча?
Най-вероятната причина за това е, че в своята обява работодателят не е посочил в Вашето професионално направление. Висшите училища сами решават в кое професионално направление да акредитират дадена специалност, а работодателите по собствена воля определят професионалните направления, от които искат да вземат студенти.
Работодателите са уведомени, че могат да се възползват от възможностите на уеб системата, която позволява една позиция за практика да бъде свързана с максимум три професионални направления. Във всеки наш разговор с работодател, екипът на проекта приканва организациите да се възползват от тази функционалност.
В подобни случаи ние смятаме, че студентите сами могат да се свързват с работодателите и да им обясняват ситуацията - това е в интерес както на студентите, така и на работодателите, които ще имат по-голям избор.
В случай, че работодател не отговаря или не е склонен да промени обявата си, можете да ни пишете.на s.praktiki@mon.bg, като посочвате Вашето професионално направление и ни дадете линк към обявата, за която искате да кандидатствате.
 
9. Може ли IBAN-а, който предоставям на ВУ, да не е мой, а някой мой близък?
НЕ БИВА И НЕ МОЖЕ да предоставяте чужди банкови сметки. Когато бъде наредено плащане към дадена сметка, в платежното нареждане се въвеждат реквизити, измежду които „Име на получателя“ и „IBAN №”.
В случай, че името на получателя на превода не съвпада с титуляра на сметката, банката автоматично връща превода. За да не се чудите защо не сте си получили стипендиите за практическо обучение и за да си спестим излишни нерви, Ви умоляваме да предоставяте ВАШИ ЛИЧНИ банкови сметки, а не сметки на Ваши роднини, приятели, познати и т.н.
 
10. Избран съм за ментор на студент, обаче не мога да му потвърдя присъствията. Какво трябва да направя?
Най-вероятно причината е, че работодателят не Ви е оторизирал да бъдете ментор за тази позиция. Стъпките, които работодателят трябва да предприеме са следните:
- в работодателския профил в меню Ментори трябва да бъдат добавени имената и данните на всички лица, които  ще бъдат ментори;
- в Таблицата с имената на вписаните ментори, в последната колона чрез бутон "Отвори" се влиза в индивидуалния профил на всеки ментор;
- в полето "Позиции за практика, на които е ментор" чрез падащото меню се избира позицията, след което се натиска бутон "Запиши";
- Тези действия позволяват свързването на позицията, по която са кандидатствали и са били одобрени студентите, с конкретния ментор;
- когато работодателят е решил да определи повече ментори за една и съща позиция, всеки ментор трябва да посочи студентите, които ще менторира. В своя профил в меню "Студенти, на които съм ментор" менторът трябва да маркира студентите и да потвърди;
 
11. След  като изкараш една практика, имаш ли право да участваш в друга по проекта? - ново
Студентите имат право да се включат само по веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”в практическо обучение в реална работна среда.