Първа защита на докторска дисертация по растениевъдство във ВУАРР


Първа публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Растениевъдство“ се проведе във ВУАРР. Темата на дисертационния труд на докторанта на ВУАРР Григори Иванов е „Установяване на генотипове обикновена зимна пшеница и грах, подходящи за биологично земеделие“.

Изследването е проведено в полски и лабораторни условия в периода 2012-2015 година. Опитите с грах, пшеница и грахово-пшенични смески са заложени в опитното поле на Института в Садово, което е сертифицирано за биологично производство. Спазени са изцяло изискванията за биологично отглеждане на културите. Не са използвани средства за растителна защита и органични торове. За сравняемост на резултатите, опитите с пшеница са заложени за отглеждане паралелно и на конвенционално поле. В проучването са включени 24 сорта обикновена зимна пшеница. Проведено е предварително двегодишно изпитване на шест образци фуражен грах и пет сорта пшеница.

Причината да избере именно тази тема Григори Иванов обясни с малкото на брой целенасочени изследвания върху биологичното отглеждане на култури и липсата на селекционирани сортове и утвърдени технологии за отглеждането им в условията на биологичното земеделие.

„Секторът на биологичното земеделие в България се разраства неимоверно в последните години. През 2009-2010 година биологично отглежданите площи са били от порядъка на 25 000 хектара, а днес стигат 160 000 хектара. Това показва значимостта на биологичното земеделие не само за науката и частните интереси на производители, но и за природата като цяло“, пояснява Григори Иванов.