Държавни изпити във ВУАРР-Пловдив


Съгласно Заповед на Ректора на ВУАРР № 147 / 16.04.2018 г. в срок до 15.06.2018 г. включително студентите на ВУАРР, положили успешно семестриалните изпити съгласно учебния план, трябва да подадат молба до Ректора на ВУАРР за допускане до Държавна изпитна сесия.

Крайният срок за внасяне на такса за Държавен изпит е 15.06.2018 г.

На 25.06.2018 г. Учебен отдел ще изнесе списъците на допуснатите студенти за съответните специалности и образователно-квалификационни степени.

Държавни изпити във ВУАРР – Пловдив ще се проведат както следва:

За ОКС „Бакалавър“:

СПЕЦИАЛНОСТ

ДАТА

ЧАС

АУДИТОРИЯ

Стопанско управление

27.06.2018 г.

09 ч.

VІІА

Управление на информационните системи

27.06.2018 г.

09 ч.

IX Зала

Управление на агробизнеса

27.06.2018 г.

13 ч.

VІІІА

Аграрна икономика

27.06.2018 г.

13 ч.

VІІІА

Икономика на туризма

28.06.2018 г.

09 ч.

ІА

Финанси

28.06.2018 г.

13 ч.

VIIІА

 

За ОКС „Магистър“:

СПЕЦИАЛНОСТ

ДАТА

ЧАС

АУДИТОРИЯ

Артмениджмънт

28.06.2018 г.

09 ч.

VІІА

Стопанско управление

28.06.2018 г.

09 ч.

VIІА

Управление на селските райони

28.06.2018 г.

09 ч.

VIІА

Управление на проекти

28.06.2018 г.

09 ч.

VIІА

Мениджмънт на човешките ресурси

28.06.2018 г.

09 ч.

VIІА

Икономика и управление на агробизнеса

27.06.2018 г.

13 ч.

VІІІА

Счетоводство и одит

28.06.2018 г.

09 ч.

ІІА

Финанси и банково дело

28.06.2017 г.

13 ч.

VIIІА

Здравен мениджмънт

28.06.2017 г.

13ч.

VІА