Партньори от бизнеса - гост-лектори и участници в семинари и изпитни комисии на ВУАРР


Изявени специалисти от практиката да могат да преподават в университетите след решение на съответния факултетен съвет предвиждат промените в Закона за висшето образование, внесени за одобрение от парламента. При студенти, обучаващи се за бакалаври, лекциите може да са до 10% от общия хорариум часове от учебния план, а за магистрите - до 20 на сто. Поправките дават възможност на работодателите да дават предложения и за промяна на учебните програми, както и да участват в комисии за държавни изпити и защита на дипломни работи.

Далеч преди предложението, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е приело утвърдени правила за сътрудничество и съвместна дейност с партньори от бизнеса в областта на обучението на студенти, специализанти и докторанти. Те са разработени на основание на чл. 21 и чл. 52 от Закона за висшето образование, Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2014-2020 и Правилника за устройството и дейността на ВУАРР. Експертите от бизнеса вече се включват в учебния процес с извеждане на упражнения, практическо обучение и производствени стажове, организация на тренинги, семинари и кръгли маси, участие в изпитни комисии. Представители на различни фирми и компании са привлечени като гост-лектори, които могат да подбират подходящи кадри по време на участието си в учебния процес.

ВУАРР поддържа регистър на експертите от бизнеса, насърчава сключването на договори за сътрудничество, организира курсове за преквалификация. Най-новото споразумение е с Института за агростратегии и иновации. Двете организации обединяват усилия за повишаване на познанията и уменията на земеделските производители, както и на всички лица с траен интерес в сферата на земеделието и Европейското партньорство за иновации.

ВУАРР насърчава създаването на партньорска мрежа между университети и работодателски организации в страната и чужбина. Научноизследователската и консултантската дейност и включването на бизнеса са регламентирани в правилник.