Огромен интерес при поредната защита на докторска степен по „Растениевъдство“ във ВУАРР


На 15 юли 2019 г. премина успешно поредната публична защита на образователна и научна степен доктор по докторска програма „Растениевъдство“ във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. Темата на дисертационния труд е „Характеристика на растителни генетични ресурси от Pisum sativum L. по агробиологични и биохимични показатели“, а авторът е Мария Иванова Събева, която работи в Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово (ИРГР), с който висшето училище успешно партнира от много години.

Научният ръководител и член на научното жури доц. д-р Сийка Ангелова подчерта в своето становище, че дисертационният труд е добре структуриран, съдържа голям обем от данни, онагледен е и представен разбираемо и съдържа научни приноси с оригинален характер, вкл. и такива с практическо значение за земеделските производители на грах, които могат да направят подходящ избор на сорт, както и да търсят сортове не само с висока продуктивност, но и с високи качествени характеристики.

В състава на научното жури са известни учени от страната: проф. д-р Галина Певичарова от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, проф. д-р Вилиана Василева от Институт по фуражните култури – Плевен, доц. д-р Гергана Дешева от Институт по растителни генетични ресурси - Садово, и доц. д-р Светла Димитрова – ръководител на докторската програма „Растениевъдство“ във ВУАРР – Пловдив. Всички те признаха безспроните приноси на представената разработка и я оцениха с положителни оценки.

Доц. Светла Димитрова изтъкна, че за първи път е направена комплексна характеристика по количествени и качествени показатели на представителна извадка от 138 образци грах, която отразява разнообразието в националната колекция и позволява нейното разнопосочно използване.

Сред другите достойнства, отбелязани от членовете на научното жури, е проучването и оценката на 147 мутантни форми, получени по пътя на експерименталния мутагенезис, което дава възможност да се търсят конкретни качества и характеристики на растителни генетични ресурси от грах за научни цели и за създаване на нови сортове.

Публичната защита предизвика оживена дискусия сред присъстващите в аудитория 2А на ВУАРР – Пловдив, сред които бяха и колегите на докторантката от Институт по растителни генетични ресурси – Садово, където са изведени опитите.
Накрая всички поздравиха и пожелаха още по-големи успехи на доктор Мария Събева, както и продължаване на ползотворното сътрудничество между ВУАРР - Пловдив и ИРГР – Садово.