Двама докторанти защитиха успешно дисертации по програма "Финанси и банково дело"


Двама докторанти на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите защитиха успешно дисертационните си трудове по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление 3.8 Икономика. Епидемичната обстановка наложи защититите на Кирил Борисов и Васил Павлов да се проведат дистанционно.

"Финансиране на спорта в България – състояние, проблеми, перспективи" бе темата, разработена, компетентно аргументирана и защитена от Кирил Борисов. Цел на изследването е да се посочат възможностите за финансиране в сферата на физическото възпитание и спорта в условията на пазарна икономика и да се откроят насоки за усъвършенстване на източниците на финансови ресурси. В съответствие с поставената цел Кирил Борисов прави характеристика на етапите на финансирането на спорта; анализ на възможностите за усъвършенстване на държавното финансиране;  разглежда особеностите на извънбюджетните източници; начините за усъвършенстване на финансовите отношения в спорта чрез политиката на застраховане, спортните трансфери и данъчната политика. В изследването са посочени успешни практики в различни държави.


 

Основната теза, която защитава Кирил Борисов е, че за финансирането на спорта от първостепенно значение е държавната подкрепа - както за елитния, така и за развитие на масовия спорт в България. Тя трябва да се съчетава с възможностите за проектното финансиране, за да се постигне баланс между държавното финансиране и извънбюджетните източници.

"Пазарите на деривативни инструменти - развитие, проблеми и перспективи" бе темата на успешно защитената дисертация от Васил Павлов с научен консултант проф. д-р Цветан Илиев.


 

Избора на тема докторантът аргументира с развитието на финансовите инструменти и пазари, и по-конкретно с българския финансов пазар. За разлика от капиталовите пазари в Европейския съюз, в България той се характеризира със значително изоставане на основните параметри като ниска пазарна капитализация, малък брой листвани компании, поясни Павлов. Той изследва механизмите на функциониране и динамиката на валутните пазари.

Задачата на проучването е да се разберат първопричините за слабото развитие на пазара на деривативни инструменти и възможността за развитие по примера прилаганите на валутните пазари в световен мащаб.