ВУАРР – партньор по проект за иновации за устойчиво земеделие


Разработване, тестване и внедряване на методи за нехимична борба с неприятелите по земеделските култури, редуциране на употребата на пестициди и остатъчни вещества в продукцията, опазване на водите от замърсяване, минимизиране на риска от отравяне на пчелните семейства и подобряване методите на контрол. Това са основните цели, които си поставя европейският проект „Устойчиво развитие на екосистемите чрез внедряване на методи за мониторинг и биологичен контрол“, по който Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е асоцииран партньор.

По проекта ще бъдат разработени два нови продукта за борба с вредителите.

Главната целева група са земеделски стопани и биоферми от Пловдивска и Пазарджишка област. Експертите, работещи по проекта, ще разработят въпросник, който ще бъде попълван от съответния производител, за да бъде събрана информация за установените през последните години неприятели по отглежданите култури, повреди и степени на нападение, подходи за борба и прилагани химични методи. Те ще посетят на място земеделските стопанства, за да оценят екоагросистемите, след което ще разработят методики за мониторинг. Стопаните ще бъдат обучени как да извършват наблюдения относно появата и степента на нападение на неприятелите.

Сред заложените цели е и разработката на уебприложение за идентифициране, мониторинг и управление на най-важните неприятели по съответните култури. Ще се разработят теоретични и практически методи за растителнозащитни стратегии за производство на здравословни и свободни от пестициди земеделски храни.