ВУАРР в диалог с университети от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн


С подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за периода 2009-2014 г., Министерството на образованието и науката е определено за Програмен оператор по Програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП“ за програмния период 2009-2014 г.
Период за изпълнение на програмата: от 2013 г. до 2016 г.
Основни цели на програмата:

Повишаване на мобилността на студенти и на персонала в системата на висшето образование между България и страните-донори;
Засилване на сътрудничеството за разработване на учебни програми и учебни модули;
Повишаване нивото на компетентностите на българските преподаватели, изследователи и административен персонал във висшето образование и науката;
Повишаване на качеството и приложимостта на предлаганите от български висши училища образователни програми.В програмата има три мерки, по които бенефициентите от българските висши училища и научни организации ще могат да кандидатстват за финансиране: „Подготвителни визити“, „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“ и „Проекти за междуинституционално сътрудничество“.
За повече информация посетете http://www.minedu.government.bg/left_menu/projects/EEA_Grants/

 

ВУАРР бе сред седемте висши училища, които участваха на контактен семинар на 3 и 4 февруари в Норвегия. Форумът събра заинтересованите по програмата страни и даде възможност за обмяна на контакти и информация. На събитието от страна на ВУАРР присъства ас.Ваня Шопова.
Институционален координатор по програмата във ВУАРР е доц. д-р Златка Григорова.
Контакт с нея може да осъществите на: eea.grants-bulgaria@uard.bg