Европейски алианс „ИНВЕСТ“ обявява прием за още 5 бакалавърски специализации и 2 магистърски програми


Прием по още 5 бакалавърски специализации и 2 магистърски програми обявяват партньорите от Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“. По проекта се разработват общо 10 съвместни бакалавърски специализации, 4 магистърски и 2 докторски програми, които ще бъдат поетапно внедрявани.
 
Ето и втората група бакалавърски специализации:
 
ВУАРР е приемащ университет по специализация „Устойчиво земеделие“. Студентите ще получават знания и умения как да произвеждат храна по начин, който опазва природните ресурси - почва, вода и въздух, как да управляват биоразнообразието и да разбират и обсъждат политиката на ЕС по въпросите на устойчивото земеделие. Специализацията включва обучение в областта на концепциите и принципите, свързани с устойчивото земеделие - икономически, екологични и социални аспекти. Обучаемите ще се запознаят с политиката за устойчиво земеделие в ЕС, фокусираща се върху Общата селскостопанска политика (ОСП), ще научат за стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. и разширяване на мрежата Натура 2000.
 
Университетът по приложни науки Карелия е координатор на специализацията „Адаптиране на горите към променящата се среда“. Професионалният профил е насочен към лесовъди, които работят в частни компании или държавни организации. Студентите ще се научат как да адаптират управлението на горите към промените в околната среда, причинени главно от изменението на климата, как да идентифицират конкретен бизнес проблем, да събират, анализират, критично оценяват данни и да предлагат възможни решения.
 
Специализацията „Устойчиво развитие на бизнеса“ се координира от Словашкия аграрен университет и ВУАРР - Пловдив и ще предоставя знания, умения и компетенции в областта на бизнес анализите и планирането, управлението на риска, бизнес комуникациите и създаването на споделена стойност. Завършилите ще могат да разработват и прилагат стратегии за управление на дейностите в съвременните организации, допринасящи за устойчивото развитие.  Те могат да се реализират на експертни, консултантски и управленски позиции в бизнес организации, но също и в национални, регионални и местни държавни органи и неправителствени организации и агенции.  Кариерното им развитие може да е като бизнес консултанти в различни изследователски организации, компании, финансови звена и др.
 
Приемащ университет по специализация „Регионални преходи в хранителната система и качество на околната среда“ е Ван Хол Ларенщайн. Обучителната програма е с фокус върху развитието на компетентностите, необходими за професионалисти, които искат да дадат значителна добавена стойност в създаването на здравословна среда за живот и работа във всеки европейски регион. Заложени са учебни модули за това как да променим значително организацията на хранителната система. Практическите проекти в живите лаборатории за тази специализация са отправна точка за различни инвестиционни предложения за създаване на регионални хранителни системи в региона с цел адаптиране на нови политики. Студентите ще придобият знания за функционирането на различни ландшафти и екосистеми и умения за търсене на решения за адаптирате към новите климатични условия.
 
„Адаптиране на управлението на земята и водите към изменението на климата“ – водещ по тази специализация е Университетът на Тесалия, Гърция.Тя запознава с всички аспекти на екологичните проблеми, които са засегнати от изменението на климата както на глобално, така и на местно ниво, предоставя по-задълбочени познания за: управление на земята и водите; правилното разбиране на регионалното функциониране на водната система в съответствие с Рамковата директива за водите на ЕС; устойчивостта на климата в застроената среда, както и енергийната и транспортната инфраструктура. Специално внимание се обръща на плана за действие на ЕС за климата и най-добрите практики за адаптиране към изменението.
 
 
Новите магистърски програми са две:
 
„Устойчиво регионално развитие“ – координатор е Словашки аграрен университет. Целта на магистърската програма е да обучи професионалисти, които да допринасят за решаването на социално-икономическите предизвикателствата, свързани с природните дадености в селските общности. Мултидисциплинарният подход, сравнителното изследване на моделите на ЕС, гъвкавата учебна програма и възможностите за мобилност ще стимулират студентите да придобият нови знания и да изградят международна мрежа. В съответствие с трите стълба на устойчивото развитие, двугодишната програма съдържа три фокусни области: околна среда, общество и икономика. Тя е ориентирана към професионалния живот и нуждите на предприятията за зелен растеж на бизнеса.
 
„Устойчиви финанси и банково дело“ – координатор е ВУАРР. Магистърската програма се фокусира върху практическите аспекти на съвременните методи, прилагани от банкови и финансови мениджъри с акцент устойчиво развитие. Целта на обучението е да изгради висококвалифицирани специалисти с пазарно мислене, знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния финансов експерт. Завършилите програмата могат да намерят  реализация в централни и търговски банки, зелени финанси, малки и средни предприятия, във финансови отдели като инвестиционни посредници, брокерски къщи, застрахователни компании, пенсионното осигуряване и здравноосигурителни дружества, в системата на министерството на финансите, митниците, данъчните поделения, контролни органи, областни и общински администрации.