Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Управление на комуникационните системи
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
Магистър по управление на комуникационните системи
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  /от всички професионални направления/  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита, 60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
проф. д-р Огняна Стоичкова / доц. д-р Вихра Димитрова
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Успешно завършилите обучението в магистърската програма познават теорията и практиката на комуникациите и приложението на комуникационните и информационните технологии в управлението и администрацията.  Завършилите могат да проектират, изграждат, организират и управляват информационните и комуникационните системи в организациите в условията на разнообразна и непрекъснато променяща се среда.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Студентите придобиват компетентности по мениджмънт и умения за самостоятелно решаване на проблемни ситуации и използване на авангардни технологии в управлението на комуникационните системи, което им осигурява възможности за реализация във всички сфери на обществения и икономическия живот, където те намират приложение.