Учебен план


Специалност „Управление на общините“ със специализация „Регионално планиране и развитие“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 3 семестъра
задочна форма на обучение

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
Л У
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Местно самоуправление 15 15 210 240 8 изпит
Основи на публичната администрация 15 15 180 210 7 изпит
Административно право и процес 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (1 от 5)
Приложна геоурбанистика 15 15 120 150 5 изпит
Природен потенциал на местните и регионални общности 15 15 120 150 5 изпит
Електронни административни услуги в публичната администрация 15 15 120 150 5 изпит
Европейски фондове и програми 15 15 120 150 5 изпит
Защитени територии на България 15 15 120 150 5 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 120 150 5  
Факултативни дисциплини (1 от 2)  
Регионална политика 15 15 60 90 3 изпит
Счетоводни програмни продукти 15 15 60 90 3 изпит
Общо факултативни дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Местни бюджети 15 15 180 210 7 изпит
Управление на териториалната инфраструктура 15 15 180 210 7 изпит
Държавно регулиране на икономиката 15 15 150 180 6 изпит
ГИС и ландшафтни карти в регионалното управление 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)            
Данъци и данъчна политика 15 15 60 90 3 изпит
Бюджетно счетоводство 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Икономическо райониране и регионално развитие 15 15 90 120 4 изпит
Стратегическо планиране на регионалното развитие 15 15 90 120 4 изпит
Конкурентоспособност на регионите 15 15 90 120 4 изпит
Екологично моделиране и експертизи 15 15 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 330 450 15  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко трети семестър 60 60 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 210 210 2280 2700 90  
Задължителни дисциплини 165 165 1590 1920 64  
Избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Факултативни дисциплини  15  15  60  90  
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, 
протокол № 100/22.06.2020 г.