Учебен план


Специалност „Управление на общините“ със специализация „Регионално планиране и развитие“
ОКС „Магистър“
Срок на обучение: 5 семестъра
за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7. Администрация и управление

 

Учебни дисциплини Хорариум АЗ Хорариум ИАЗ Общ хорариум Кредити Форма на контрол
лекции упражнения
Първи семестър
Задължителни дисциплини
Регионална икономика 15 15 180 210 7 изпит
Финансови пазари 15 15 150 180 6 изпит
Международна икономика 15 15 150 180 6 изпит
Бизнес анализ на стопанската дейност 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 660 780 26  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Бизнес стратегии 15 15 90 120 4 изпит
Икономическа психология 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 90 120 4  
Всичко първи семестър 75 75 750 900 30  
             
Втори семестър
Задължителни дисциплини
Инвестиции 15 15 180 210 7 изпит
Предприемачество 15 15 210 240 8 изпит
Управление на риска 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 4)
Организационно развитие 15 15 90 120 4 изпит
Лидерство и ръководство 15 15 90 120 4 изпит
Организация и управление на предприятието 15 15 90 120 4 изпит
Управление на продажбите 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко втори семестър 75 75 750 900 30  
             
Трети семестър
Задължителни дисциплини
Местно самоуправление 15 15 210 240 8 изпит
Основи на публичната администрация 15 15 180 210 7 изпит
Административно право и процес 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 45 45 570 660 22  
Избираеми дисциплини (2 от 5)
Приложна геоурбанистика 15 15 90 120 4 изпит
Природен потенциал на местните и регионални общности 15 15 90 120 4 изпит
Електронни административни услуги в публичната администрация 15 15 90 120 4 изпит
Европейски фондове и програми 15 15 90 120 4 изпит
Защитени територии на България 15 15 90 120 4 изпит
Общо избираеми дисциплини 30 30 180 240 8  
Всичко трети семестър 75 75 750 900 30  
             
Четвърти семестър
Задължителни дисциплини
Местни бюджети 15 15 180 210 7 изпит
Управление на териториалната инфраструктура 15 15 180 210 7 изпит
Държавно регулиране на икономиката 15 15 150 180 6 изпит
ГИС и ландшафтни карти в регионалното управление 15 15 180 210 7 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 690 810 27  
Избираеми дисциплини (1 от 2)
Данъци и данъчна политика 15 15 60 90 3 изпит
Бюджетно счетоводство 15 15 60 90 3 изпит
Общо избираеми дисциплини 15 15 60 90 3  
Всичко четвърти семестър 75 75 750 900 30  
             
Пети семестър
Задължителни дисциплини
Икономическо райониране и регионално развитие 15 15 90 120 4 изпит
Стратегическо планиране на регионалното развитие 15 15 90 120 4 изпит
Конкурентоспособност на регионите 15 15 90 120 4 изпит
Екологично моделиране и експертизи 15 15 60 90 3 изпит
Общо задължителни дисциплини 60 60 330 450 15  
Държавен изпит / защита на магистърска теза     450 450 15  
Всичко пети семестър 60 60 780 900 30  
             
Всичко за ОКС „Магистър“ 360 360 3780 4500 150  
Задължителни дисциплини 270 270 2820 3360 112  
Избираеми дисциплини 90 90 510 690 23  
Факултативни дисциплини            
Задължителна учебна практика            
Държавен изпит     450 450 15  
 

АЗ – аудиторна заетост

ИАЗ – извънаудиторна заетост

Л – лекции

У – упражнения


* Последно актуализиране с решение на АС, Протокол 50 от 11.01.2017 г.