Анотации на учебни дисциплини - предварителен блок неикономисти


Предварителен блок - първи курс
ОКС „МАГИСТЪР“ след ОКС „Бакалавър“ – неикономически специалности
 
 
ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
Задължителна учебна дисциплина
5 ECTS кредита
Предложеният курс има за цел да запознае студентите с проблеми на теорията на икономиката. Предоставят им се знания за икономически категории, функционални зависимости и закономерности в развитието на стопанските процеси, необходими за формирането на рационално икономическо мислене и поведение. Целта е обучаемите да могат да анализират основните процеси на пазара и свързаните с него категории – стока, цена, търсене, предлагане, конкуренция. На макоикономическо ниво трябва да познават същността на агрегираните показатели БВЛ, БНП, инфлация, безработица, търговси и платежен баланс и взаимовръзката между тях.
Водещ преподавател: проф. д-р О. Стоичкова, доц. д-р Цв. Илиев, доц. д-р И. Йонова
 
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
Задължителна учебна дисциплина
5 ECTS кредита
Учебната дисциплина обхваща теми, отразяващи съществуващите управленски концепции, описващи реалния механизъм на осъществяване на управленския процес и обясняващи строежа на организацията и нейното управление. Материалът ще позволи на бъдещите специалисти да усвоят общите основи на управлението – фундаментът, върху който да развият своя талант и инициативност при управлението на различните по форма на собственост, размери и дейност, организации и предприятия.
Водещ преподавател: проф. д-р В. Славянска
 
СТАТИСТИКА
Задължителна учебна дисциплина
5 ECTS кредита
Съдържанието включва класическите статистически методи на анализ и непрекъснато се актуализира в съответствие с промените в статистическата методология и икономическата действителност. Чрез лекционните занятия се изяснява статистическата теория и методологията на статистическите изследвания на икономическите процеси. На тази база се разглеждат основните микро- и макроикономически процеси. Целта  е да се придобият теоретични знания и практически умения за използване на статистическите методи при изследване и управление на икономическите процеси в икономиката.
Водещ преподавател: доц. д-р Г. Георгиев
 
ФИНАНСИ
Задължителна учебна дисциплина
5 ECTS кредита
Дисциплината обхваща темите от възникването на парите до формирането и използването на бюджета на държавата. В курса се разглеждат в теоретичен и практико-приложен аспект въпроси свързани с възникването и развитието на финансите, звената на финансите – публичните, фирмените, персоналните и международните финанси, публичните приходи, източниците и методите на публични приходи, данъците и видовете данъци, данъците от населението и тези от корпоративните клиенти, данъкоподобните и неданъчните приходи, държавния дълг, публичните разходи, функционалната класификация на публичните разходи, възникването и развитието на бюджета, бюджетната система и бюджетния процес. След изучаване на дисциплината студентите ще могат свободно да боравят с основните финансови термини и ще са в състояние да извършват основни дейности в областта на данъците и таксите. Те ще имат добра основа за анализиране на процеси, развиващи се в публичния сектор, както и за практическа работа на ниво фронт- офис в данъчна служба и финансов отдел на фирма.
Водещ преподавател: проф. д-р М. Асенова
 
ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Задължителна учебна дисциплина
5 ECTS кредита
Учебната дисциплина „Теория на счетоводтвото“ цели формирането на знания и практически умения за теорията и методологията на счетоводството като информационна и контролна система , методологията за отразяване на динамичния израз на имущественото и финансовото състояние на предприятието и създаването на необходимата за целите на ефективното управление на финансово-стопанската дейност отчетно-икономическа информация.
Водещ преподавател: проф. д.ик.н. С. Димитрова, доц. д-р П. Димитрова, доц. д-р С. Панчева
 
МАРКЕТИНГ
Задължителна учебна дисциплина
5 ECTS кредита
Учебният курс „Маркетинг” дава умения относно методите и техническия инструментариум, необходим на съвременния маркетингов мениджър при управлението в пазарна среда. Дисциплината се концентрира върху разнообразието от маркетингови инструменти, масово използвани на съвременните пазари. Целта на курса е да представи на студентите методите и специфичните техники, които се използват в съвременната маркетингова практика в достъпна и лесно разбираема форма, така, че интересуващите се да могат да ги приложат на практика.
Водещи преподаватели: доц. д-р Кр. Давчев, проф. д-р В. Банабакова
 
ОСНОВИ НА ПРАВОТО
Задължителна учебна дисциплина
7 ECTS кредита
Дисциплината обхваща извадки от общата теория на правото и гражданското право, като има за цел да запознае студента с основни категории и институти на правото. Главната цел на курса е студентите да получават възможно най-пълна представа за гражданското право и придобият усета за използване на правни средства и подходи при решаване както на професионални задачи, така и на житейски проблеми.
Водещ преподавател: проф. д-р В. Цанков, доц. д-р П. Костов
 
БАНКОВО ДЕЛО
Задължителна учебна дисциплина
6 ECTS кредита
Дисциплината „Банково дело” има за цел да запознае обучаващите се с понятията, свързани с дейността на централните и търговски банки. Специално внимание се отделя на търговските банки, банковите продукти и услиги в областта на влогонабирането, кредитирането, разплащанета и доверителното управление. В практико-приложен аспект обучението е насочено към анализирането на конкретни ситуации и примери от банковата дейност по кредитирането на индивидуални и корпоративни клиенти, изчисляването на лихви и погасителни планове, откриването на различни видове влогове, банкови сметки и разплащанечрез използването на различни платежни системи, управлението на портфейли от ценни книжа. В областта на банковия анализ се предлага подробно запознаване и изследване на баланса на една банка, като това се прави с използването на различни технически средства и методи.
Водещ преподавател: проф. д-р М. Асенова
 
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
Задължителна учебна дисциплина
7 ECTS кредита
Курсът по „Стратегическо управление” има за цел да поднесе основните знания на студентската аудитория за същността и съдържанието на стратегическото управление, за видовете стратегии, за стратегическия анализ, разработката и избора на стратегия. Дисциплината обхваща съвременните теоретически и практико-приложни аспекти на стратегическото управление в рамките на управленския процес, на стратегическия анализ, на избора и изпълнението на най-подходящата стратегия за дадена стопанска организация в определен исторически момент.
Водещ преподавател: доц. д-р В. Димитрова
 
ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ
Задължителна учебна дисциплина
6 ECTS кредита
Планирането на фирмената дейност е основен инструмент за формиране на стратегията на развитие на предприятието като самостоятелен стопански субект. Представеният материал е фокусиран върху същността и методите на планиране и прогнозиране, включително и стратегическото планиране, обхващащо целия период на създаване, внедряване и функциониране на бизнес проекта. Целта е да спомогне за изучаването на средствата, методите и подходите на изработване на планови решения в предприятието и да послужи за основа при формирането на практически навици и умения за разработване на стратегически, тактически, оперативно-календарни планове.
Водещи преподаватели: доц. д-р Н. Минчев, доц. д-р К. Недева
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Избираема учебна дисциплина
4 ECTS кредита
Дисциплината обхваща международните стандарти за управление на човешките ресурси на Chartered Institute of Personnel & Development(CIPD), UK, представя съвременните теоретични постановки, комбинирани с практически казуси от анализ на нуждите от човешки ресурси, анализ на длъжностите и длъжностни характеристики, набиране и подбор, оценка трудовото представяне, монетарна и немонетарна мотивация и др. Целите на учебната дисциплина е:да въведе студентите във философията на концепцията за управление на наетата работна сила и по-конкретно за управление на човешките ресурси;да даде задълбочени познания за подходите, методите и техниките за управление на човешките ресурси и покаже мястото на тази дисциплина при формирането на стратегията и политиката на организацията;да формира практически умения и способности за диагностициране и решаване на проблемите в организацията, свързани с управлението на човешките ресурси.
Водещ преподавател: проф. д-р В. Славянска
 
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
Избираема учебна дисциплина
4 ECTS кредита
Целта на курса е да представи понятия, принципи, техники, методи и  методология  на оперативното и стратегическото управление на финансите на фирмата. След успешното завършване на курса по дисциплината  студентите трябва да познават компетенциите и отговорностите на финансовия мениджър във фирмата; да формулират параметри и решения в областта на инвестирането и финансирането във фирмата; да прилагат методите и техниките, които са най-подходящи при управлението на структурата на активите и пасивите във фирмата; да прилагат техниките за финансов анализ и финансово планиране в предприятието.
Водещ преподавател: доц. д-р Г. Георгиев