Анотации на учебни дисциплини - предварителен блок след ОКС "Проф. бакалавър"


Предварителен блок – първи курс
ОКС „МАГИСТЪР“ след ОКС „Професионален бакалавър“
 
РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
Задължителна учебна дисциплина
7 ECTS кредита
Курсът запознава студентите с основите на регионалната икономика като наука, с природните и общесвени системи и тяхното взаимодействие и възможностите за регулиране и пространствено съвместяване в регионален и глобален мащаб. Поставят се на вниманието на обучаемите теоретичните основи на регионалната икономика като локация, локализационен процес, методи на регионален анализ и т.н.  Особено място се отделя на града, където се локализират стопанските дейности и пазарът на стоки и услуги. Разглеждат се регионите на България. Успешно завършилите курса ще познават същността  и развитието на локализационните процеси, методите на регионален анализ и тяхното приложение.
Водещ преподавател: доц. д-р П. Лаков, доц. д-р В. Статев
 
ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ
Задължителна учебна дисциплина
6 ECTS кредита
Дисциплината обхваща инструментите и начина на търговия с паричния и капиталовия пазар. Характеризират се търговските и държавните ценни книжа, както и депозитните сертификати като едни от най-използваните инструменти на паричния пазар. Разглежда се в практичен аспект организацията на търговия с тези книжа като се изтъкват особеностите в света и в България. В областта на капиталовия пазар акцент се поставя върху пазара на акции и облигации. Много подробно се анализира първичния или емисионния пазар на дялови и дългови книжа. Специално внимание се отделя на инфраструктурата на финансовия пазар, т.е. на дейността на централния депозитар и Комисията за финансов надзор. Успешно завършилите курса обучаеми трябва да знаят: основните финансови термини в областта на финансовите пазари и да познават дейността на институциите, занимаващи се с търговия, доставка и регулиране на финансовите пазари, да могат: да работят с основните финансови инструменти и да анализират последиците от финансовата криза. Да имат добра основа за работа на ниво – фронт офис в инвестиционен посредник.
Водещ преподавател: проф. д-р М. Асенова
 
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
Задължителна учебна дисциплина
6 ECTS кредита
Международната икономика съдържа теорията и характеристиките на международната търговия, анализа на международните пазари и външнотърговските операции на фирмите, международното движение на капитали и международни финанси, регионалните интеграционни отношения и проявлението им в ЕС, транснационализацията и глобализацията на световната икономика и др. Целта на дисциплината е да формира теоретични знания за същността, характеристиките и тенденциите на международната икономика, за тяхното значение, политика и регулиране. Успешно завършилите курса обучаеми трябва да познават международните икономически процеси; характеристиките на международната търговия и международните финанси, проблемите на международните инвестиционни процеси, транснационализацията и глобализацията на световната икономика. Те трябва да умеят да прилагат изучения материал в конкретни теоретически и практически ситуации; да анализират световната икономическа действителност; да положат основите на своето професионално израстване.
Водещи преподаватели: проф. д-р О. Стоичкова, доц. д-р И. Матеев
 
 
БИЗНЕС АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
Задължителна учебна дисциплина
7 ECTS кредита
Учебната дисциплина „Бизнес анализ на стопанската дейност “  дава знания за методологията и инструментариума за анализ на протичащите в стопанската дейност на предприятието процеси и оценка на резултатите от тях.Целта на курса на обучение  е изучаване и разкриване на тенденциите и закономерностите в измененията на бизнес процесите, разкриване на факторите, влияещи върху тях и на тази основа изработването и вземането на икономически обосновани управленски решения за повишаване на ефективността на бизнеса. Завършилите курса на обучение следва да познават теорията и методологията на бизнес анализа; инструментариума и насоките за анализ на бизнес процесите; изработването и вземането на икономически  обосновани управленски решения.
Водещи преподаватели: проф. д.н. С. Димитрова, проф. д.н. Е. Стоянов, доц. д-р Н. Тенев
 
БИЗНЕС СТРАТЕГИИ
Избираема учебна дисциплина
4 ECTS кредита
Една от целите на курса е да представи същността и особеностите на бизнес стратегиите в рамките на пазарната инфраструктура на съвременното общество така, че студентите да усвоят успешно теоретично обоснованите концепции и правилата за практическото им прилагане в бъдещата си работа като специалисти. Другата основна цел на курса е запознаване на студентите с развитието на стратегиите, които се използват в бизнес дейността в обществото, с техните предимства и перспективи. В резултат на обучението по дисциплината „Бизнес стратегии” студентите трябва да получат систематизирано знание за същността и особеностите на стратегиите в сферата на съвременния бизнес, както и да осъществяват адекватни и успешни комуникационни действия в него.
Водещ преподавател: проф. д-р инж. Д. Димитрова
 
ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
Избираема учебна дисциплина
4 ECTS кредита
Обучението по икономическа психология има за цел да допринесе за разширяване на познанията за същността, съществуването, овладяването, управлението на социално-икономическите процеси, определящи тенденциите в развитието на индивидуалната и групова психика. От тази гледна точка познанията за социалните и икономическите закони, социологическата структура и динамика на обществените процеси и събития може да бъде положена в основата на разбирането за същността и целите на стопанското управление. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина: ще познават културно-историческите различия в разбирането за икономическата психология, за същността, формирането и функционирането на икономическата психология; ще могат да се ориентират в отговор на въпросите как и доколко е възможна икономическата психология като научно познание и практическа реализация; Каква е разликата между науката психология (и икономика) като процес и като резултат; Каква е разликата между психологията и логиката на икономическата дейност; Какви социалнопсихологически въпроси поставя динамиката на социалноикономическото развитие?
Водещ преподавател: доц. д-р В. Димитрова
 
ИНВЕСТИЦИИ
Задължителна учебна дисциплина
7 ECTS кредита
Учебният материал е изграден върху основата на приети  решения и споразумения, и резултати от научни изследвания. Отразени са и постановки на действащи национални нормативни документи, отнасящи се до международната инвестиционна дейност. Успешно завършилите курса обучаеми трябва: да знаят: какви са основните изисквания и особености на формирането на фирмена инвестиционна политика, с оглед оценяването, организирането и осъществяването на инвестиционни решения. След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва да: идентифицират ролята на инвестициите за всяка национална икономика, които се нуждаят от добър мениджмънт с цел вземане на решения и реализация на печалби, откриването на нови работни места и активизирането на националната  икономика.
Водещ преподавател: доц. д-р Г. Георгиев
 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Задължителна учебна дисциплина
8 ECTS кредита
Курсът има за цел да изясни същността на предприемачеството и да предизвика интерес към предприемаческата дейност у студентите в рамките на тяхната професионална ориентация. Разглеждат се широк кръг въпроси, свързани с основните принципи и особености на предприемачеството, с проблемите съпътстващи стартирането на собствен бизнес, с характеристиката и основните елементи на предприемаческия бизнес план и пр. Успешно завършилите курса трябва да знаят какво представлява предприемаческата дейност и да са изградили позитивно отношение към нея, да могат да изготвят структурно детайлизирани предприемачески планове за реализиране на инвестиционни проекти.
Водещ преподавател: доц. д-р Н. Минчев
 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Задължителна учебна дисциплина
7 ECTS кредита
В този курс се обсъждат същността и характеристиката на риска, различните видове стратегически и операционни задачи при управление на риска, основни мениджърски решения за преодоляване на риска, връзката между риска и ефективността в управлението и др. Разглеждат се въпросите, свързани с възприемането на риска, обективността и субективността, включването му във вземането на решения със социални, културни, екологични и политически значения.. След успешното завършване на курса по дисциплината, студентите трябва да могат да прилагат на практика получените знания по управление на риска и да умеят да формулират обосновани управленски решения.
Водещ преподавател: доц. д-р Н. Стоянова
 
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
Избираема учебна дисциплина
4 ECTS кредита
Курсът по Организационно развитие е предназначен да даде знания за подходите, етапите и начините на промяна, подобряване и развитие на организациите, както и за принципите, моделите и методите на консултиране в организациите за тяхното развитие. Студентите трябва да познават възгледите за управление на организационната промяна и етапите в процеса на нейното осъществяване, принципите, ценностите и направленията в организационното развитие; да познават и разбират етапите и методите в процеса на организационно диагностициране, да познават и разбират видовете интервенции и действия за организационно подобряване и развитие, да умеят да анализират факторите и силите на организационната промяна; да анализират източниците за съпротива срещу промяната и да формират стратегии за нейното преодоляване, в това число и стратегии за комуникация на промяната.
Водещ преподавател: проф. д-р инж. Д. Димитров
 
ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО
Избираема учебна дисциплина
4 ECTS кредита
Учебният курс „Лидерство и ръководство” дава знания относно лидерството като начин на изява на силните личности в обществото и в управлението. Дисциплината се концентрира върху разнообразието от теории, описващи лидерството като начин на поведение. Целта на курса е да представи на студентите класически и съвременни виждания за лидерството. Основния паралел, който се налага е между лидерството и управлението и по-конкретно еволюцията  на разбирането за лидер и мениджър в динамиката на обществения живот. Усвоените знания могат да се приложат в практиката. След успешното завършване на курса по дисциплината, студентите трябва да могат да прилагат на практика получените знания по лидерство, да умеят да водят дискусии и да формулират обосновани управленски решения.
Водещ преподавател: доц. д-р В. Димитрова
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Избираема учебна дисциплина
4 ECTS кредита
Дисциплината дава познания на студентите за основите на организационното изграждане, развитие и управление на фирмите и прилагането на съвременни подходи, методи и концептуални инструментариуми за решаване на конкретни практически проблеми. Изясняването на теоретико-методологическите въпроси се основава на общовалидните принципи и подходи изведени от науката за организация и управление, а също така, като се имат предвид тенденциите в развитието на стопанската дейност в условията на динамично променяща се среда. Успешно завършилите курса студенти ще разбират същността на различни управленски теории, ще могат да дискутират върху характеристиките на отделните видове организационни форми на управление, да анализират управленския процес; да подготвят и предлагат управленски решения; да анализират факторите, които влияят върху ефективността на управлението; да прилагат получените основни управленски знания и умения в социалната и стопанска практика.
Водещ преподавател: доц. д-р Н. Стоянова
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Избираема учебна дисциплина
4 ECTS кредита
Целта на курса е да представи на студентите методите и специфичните техники, които се използват в съвременната продажбена практика в достъпна и лесно разбираема форма, така, че интересуващите се да могат да ги приложат на практика. Стремежът в изложението е ограничаване на теоретичните аспекти за сметка на практическите приложения. След успешното завършване на курса по дисциплината, студентите трябва да са способни да анализират, прогнозират и управляват ключовите продажбени променливи, свързани със съвременните пазари, да анализират процесите и явленията и формулират обосновани управленски решения.
Водещ преподавател: доц. д-р К. Давчев, проф. д-р В. Банабакова