Растениевъдство


Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Професионално направление 6.1. Растениевъдство
Научна област: 04. Селскостопански науки
Научна специалност 04.01.14. Растениевъдство
 
Основна цел на докторската програма по растениевъдство е подготовката на висококвалифицирани научноизследователски и преподавателски кадри в посоченото професионално направление. Обучението в третата степен на висше образование е насочено към развиване на аналитичното и иновационно мислене, към придобиване на знания, умения и опит от докторантите, в съответствие с високите международни стандарти в научните изследвания и с принципите на академична и изследователска етика.
 
Резултати от обучението

Знания:
- Знания за съвременните научни теории, методи и технологии, и приложението им в областта на растениевъдството
- Знания, свързани с методологията на научното изследване в областта на растениевъдството
- Разбиране на най-високо равнище не само в областта на растениевъдството, но и в близки и гранични научни области
- Специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи

Умения:
- Умения за бързо откриване, извличане, оценка, синтезиране, класифициране и систематизиране на информация от различни източници.
- Умения за анализ на различни теории, методи и процеси в областта на изследванията и академичните проекти в областта на растениевъдството
- Умения за критично оценяване на експерименталните резултати, използване на статистически методи за анализ и установяване на закономерности в процесите и явленията
- Умения за комбинативно мислене и решаване на комплексни проблеми чрез търсене и създаване на иновативни модели, подходи, инструменти, стратегии и технологии в областта на растениевъдството
- Умения за самостоятелн планиране, организиране и провеждане на научна дейност
- Умения за аргументирано защитаване на тези, използвайки академичен стил и точна научна терминология
- Умения за предвиждане на промени, проблеми и тенденции в технологичното развитие

Професионални компетентности:
- Способности за провеждане на оригинални изследвания, концептуализиране и генериране на нови знания, теории и методи в резултат от собствените изследвания и друга научна дейност
- Способности за обосноваване на научната истина, ръководейки се от академичната научна етика при интерпретиране на различни гледни точки
- Способност за използване на интердисциплинарни знания и инструментариум при решаване на неочаквани проблеми в професионалната практика
- Способности за устно и писмено разпространяване на научните знания сред академичната общност, бизнес сектора, публичната администрация и широката общественост
 
Възможности за реализация на завършилите докторската програма
Успешно защитилите дисертационния си труд могат да се реализират в следните основни сфери на дейност:
- Преподаватели във висши учебни заведения
- Изследователи в научни институти и лаборатории за фундаментални и приложни изследвания
- Аналитични специалисти в производствени предприятия, търговски фирми, консултантски бюра и др. обществени и частни институции и организации
 
Продължителност, форми и завършване на обучението
Обучението се осъществява в три форми – редовна, задочна и свободна. Продължителността на обучението е до три години за редовна и свободна, и до четири години за задочна форма на докторантура. В рамките на приетите срокове докторантите полагат изпит по специалността, подготвят и реализират публикации, свързани с темата на дисертационния труд, и разработват под ръководството на научен ръководител дисертационния си труд. Обучението завършва с успешна защита на дисертационния труд.


Координатор на докторската програма: доц. д-р Светла Димитрова