Тютори


Учебна 2018/2019 г.

ОКС „БАКАЛАВЪР“


Бакалавърска програма Тютор на студенти
Професионално направление ИКОНОМИКА
Аграрна икономика  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Михаил Кечев
2 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Димитър Якимов
3 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Елена Николова
4 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Теодора Илиева
   
Финанси  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Бисер Кръстев
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Николина Марева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Здравка Киричева
Счетоводство  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Здравка Киричева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Николина Марева
4 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Здравка Киричева
Икономика на туризма  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Александър Давчев
2 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Красимир Левков
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Иванка Шопова
4 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Стефка Тимарева
Професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Стопанско управление  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Ивайло Алексиев
2 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Вихра Димитрова
3 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Екатерина Арабска
4 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Борис Тилов
Управление на агробизнеса  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Михаил Кечев
2 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Димитър Якимов
3 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Елена Николова
4 курс, редовна и задочна форма на обучение гл. ас. д-р Теодора Илиева
Управление на човешките ресурси  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Ивайло Алексиев
2 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Вихра Димитрова
3 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Екатерина Арабска
4 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Борис Тилов
Управление на информационните системи  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Недко Минчев
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Здравка Киричева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Антон Ганчев
4 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Радка Тошева
   

 
ОКС „МАГИСТЪР“


Магистърска програма Тютор на студенти
Професионално направление ИКОНОМИКА
Икономика и управление на агробизнеса
със специализации „Екологична сигурност“ и „Агролесовъдство“
 
1 курс задочна форма на обучение доц. д-р Димитър Якимов
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Икономика и управление на регионите
със специализации „Туризъм“ и „Маркетинг в публичния сектор“
 
1 курс, задочна форма на обучение доц. д-р Пламен Лаков
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
3 курс задочна форма на обучение доц. д-р Александър Давчев
Финанси и банково дело  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Бисер Кръстев
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Счетоводство и одит  
1 курс задочна форма на обучение ас. Здравка Киричева
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Международен бизнес  
1 курс задочна форма на обучение ас. Владислава Георгиева
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Стопанско управление
  • специализация „Национална сигурност“
 
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Вихра Димитрова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
3 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Стопанско управление със специализация "Управление на агробизнеса"  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Михаил Кечев
2 курс редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Михаил Кечев
3 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Михаил Кечев
Управление на общините със специализация Регионално планиране и развитие  
1 курс, задочна форма на обучение доц. д-р Екатерина Арабска
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
3 курс задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
Управление на проекти  
1 курс задочна форма на обучение доц. д-р Екатерина Арабска
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Управление на селските райони
  • специализация „Екологично земеделие и устойчиво развитие“
 
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Екатерина Арабска
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Артмениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Административно-информационен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Управление на комуникационните системи  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Мениджмънт на човешките ресурси  
1 курс, редовна и задочна форма на обучение доц. д-р Вихра Димитрова
2 курс, редовна и задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Здравен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Мениджмънт на храните и храненето  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Спортен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Медиен мениджмънт  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева
Мениджмънт и бизнес психология  
1 курс, задочна форма на обучение ас. Кремена Станкова
2 курс, задочна форма на обучение ас. Хайда Христева