Мениджмънт и бизнес психология


НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. Администрация и управление
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Магистър по мениджмънт и бизнес психология
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) -
Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО) Втори цикъл
Националната квалификационна рамка (НКР) Ниво 7
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) Ниво 7
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 CLASSIFICATION 04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 2 семестъра след придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7. Администрация и управление
4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ECTS КРЕДИТИ Минимум 30 ECTS кредитa за семестър
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ задочна
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ Изисквания за завършено образование: висше.
Кандидатстването в магистърски програми става по документи – диплома от предходно висше образование. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър“ – (3.50).
За студенти във ВУАРР се приемат български и чуждестранни граждани.
Чуждестранните студенти се приемат чрез конкурс по документи след успешно завършена едногодишна езикова подготовка или документ за владеене на български език.
Кандидатите с предходна ОКС „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват в магистърска програма само от същото професионално направление.
Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ
 
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се извършва в изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл. 21, т. 13, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации.
ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Защита на дипломна работа или държавен изпит.
До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план.
За явяване на защита на дипломна работа студентът трябва да е с минимален успех от семестриалните изпити „Мн. добър“ 5.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот - Ниво 7.
ОБУЧАВАЩИ ЗВЕНА Обучението в специалността се осъществява от екип от преподаватели от Факултета по икономика и управление.
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА проф. д-р Огняна Стоичкова / доц. д-р Вихра Димитрова
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Целта на обучението на студентите по специалността „Мениджмънт и бизнес психология” е да се подготвят квалифицирани специалисти, които да познават добре и да могат да управляват икономическите процеси в различни организации. Съвременната икономическа среда е глобална и обучението по специалността ще спомогне за формирането на професионалисти, готови да работят успешно в международна бизнес среда.
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В процеса на обучение широко се използват активни и интерактивни методи за обучение, комбинирани със самостоятелна работа - дискусии, практически задания, казуси, курсови проекти, учебни тестове, мултимедийни презентации, аудиовизуални средства и др. На мотивираните студенти се предоставя възможност за включване в екипи за научни и практически изследвания.
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценяването на знанията и уменията на студентите се осъществява от титуляр на дисциплина. Дейностите по оценяването се основават на следните принципи: прозрачност, безпристрастност, обективност и точност.
Семестриалната оценка е комплексна и се формира от различни елементи, като семестриален изпит, активност по време на лекциите/семинарните занятия, разработен курсов проект и др.
Основни критерии за формиране на оценката са: пълнота на усвояване на учебния материал, усвоена терминология, свобода на изказа, умения за интерпретация върху учебния материал, умения за практическо прилагане на теоретичните познания, аналитични и синтезиращи умения и способности, умения за формиране на изводи и обобщения.
Крайната оценка за дисцицплините от учебния план се формира от покриването на критериите за формиране на оценката, описани в учебната програма за всяка дисциплина.
Крайната оценка е по шестобалната система в съответствие със скалата по ECTS. Минималната оценка за успешно приключване на обучението е Среден 3, а максималната е Отличен 6, съотнесени по ECTS скала: А – отличен; B – много добър; C – добър; D, E – среден; FX, F – слаб /не се присъждат кредити/.
Всяка учебна дисциплина от учебния план на специалността получава кредитен еквивалент съгласно учебния план.
 
Национална система за оценяване
Отличен 5.50 – 6.00
Много добър 4.50 – 5.49
Добър 3.50 – 4.49
Среден 3.00 – 3.49
Слаб 2.00
 
 
Разпределение на оценките по Националната система Оценки по ECTS
5.75 – 6.00 А (10%) 95% - 100%
5.00 – 5.50 В (25%) 80% - 94%
4.25 – 4.75 С (30%) 61% - 79%
3.50 – 4.00 D (25%) 46% - 60%
3.00 – 3.25 E (10%) 40% - 45%
2.50 – 2.75 Fx -
2.00 – 2.25 F
 
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА Магистрите по специалност „Мениджмънт и бизнес психология“ придобиват специализирани и задълбочени психологически знания за вземане на управленски решения и мотивиране на тяхното изпълнение; осъществяване на делови връзки, общуване, преговори; видове конфликти в процеса на икономическата дейност и начини за тяхното разрешаване.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  
Знания След завършването на обучението си магистърът по специалността „Мениджмънт и бизнес психология“ ще:
 • получи познания да прави критичен анализ на принципи и процеси в областта на бизнес психологията;
 • притежава разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на мениджмънта и психологията, включително свързани с най‑новите постижения в нея;
 •                 може самостоятелно да интерпретира придобитите знания, като ги свързва с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи.
Умения Магистрите по специалността „Мениджмънт и бизнес психология“ ще притежават следните умения:
 • ще владеят основните методи и средства за анализ в областта на бизнес психологията и поведенческата икономика;
 • ще могат да прилагат професионално знанията и придобития практически опит чрез нови, нестандартни подходи и добре аргументирани решения;
 • ще овладеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи от областта на микро и макроикономиката, когнитивните процеси при вземането на управленски решения, организационното поведение, поведенческата икономика и бизнес психологията;
 • ще могат успешно да прилагат логическо мислене и проявяват новаторство и нестандартни подходи при решаване на бизнес задачи, свързани с различни икономически въпроси;
 • ще проявяват творческо мислене и практически умения при разработване и реализация на проекти с отчитане на влиянието на множество фактори;
 • ще притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • ще поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • ще намират решения на казуси от социален, морален и етичен характер, особено при работа в екип и при обучение.
Компетентности Завършилите студенти придобиват следните компетентности съгласно Националната квалификационна рамка:
Самостоятелност и отговорност
 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност
Компетентности за учене
 • последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация
Комуникативни и социални компетентности
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяват широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
Професионални компетентности
 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявяват способност да анализират в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използват нови стратегически подходи;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕБНИ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ По време на своето обучение студентите имат възможност да проведат учебна практика в рамките на програма Еразъм+ на база на притежаваната от ВУАРР разширена Еразъм Харта и сключени междуинституционални споразумения с европейски висши образователни институции и партньорски организации.
Студентите могат да участват в проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Студентите имат възможности за провеждане на практическо обучение на база на сключени договори за сътрудничество между ВУАРР и работодателски организации, малки и средни предприятия, международни, национални, браншови или регионални организации и др.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ Завършилите специалността „Мениджмънт и бизнес психология“ ще могат да работят във всички стопански структури и организации на различни експертни и управленски равнища като консултанти, експерти във фирми и производствени предприятия; служители във ведомства, които планират, организират, ръководят и оценяват трудово - производствената дейност на национално, регионално и фирмено равнище.