Риск лаборатория


Лабораторията за оценка на риска в бизнеса при ВУАРР има опит в изграждането на интегрирани системи за корпоративен риск мениджмънт и по-конкретно е специализирана в измерване и управление на следните рискове:

1. пазарен риск при:
a. фирми от нефинансовия сектор;
b. сделки с единични реални, финансови, ликвидни и др. активи;
c. конструиране и оптимизиране на инвестиционни портфейли.

2. бизнес риск от:
a. намаление в оперативните парични потоци на фирмата;
b. намаление в очакваните приходи от определена дейност;
c. промяна на други бизнес променливи.

3. операционен риск при следните събития:
a. технологични аварии;
b. технически сривове в компютърни системи;
c. умишлени или случайни човешки грешки;
d. пробиви в сигурността на системите;
e. неоторизирана дейност
f. трудови злополуки и др.

4. кредитен риск при:
a. продажби на юридически лица;
b. продажби на физически лица;
c. кредитни портфейли.

5. стратегически риск при:
a. реализиране на дадена корпоративна стратегия;
b. стартиране на нов бизнес;
c. пускане на нови продуктови серии;
d. други бизнес активности;

6. ликвиден риск от:
a. загуби при продажби на определени стоки на определен пазар;
b. забавяне на плащания от контрагенти;
c. загуби вследствие на несъвпадение при приходните и разходните парични ресурси.
d. невъзможност за погасяване на краткосрочни задължения.


Ръководител: доц. д-р Георги Георгиев