Бизнес логистика


НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА БИЗНЕС ЛОГИСТИКА
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8. Икономика
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Магистър по бизнес логистика
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) -
Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО) Втори цикъл
Националната квалификационна рамка (НКР) Ниво 7
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) Ниво 7
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 CLASSIFICATION 03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 1,5 години (3 семестъра)
ECTS КРЕДИТИ Общо 90 ECTS кредита
60 ECTS за учебна година, 30 ECTS кредита на семестър
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ задочна
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ Изисквания за завършено образование:. Бакалавър, Магистър, Професионален бакалавър
Начини на кандидатстване:
По документи; изискване за минимален успех от предходната степен на образование - добър
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във ВУАРР се извършва в изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл. 21, т. 13, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на ВУАРР за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации.
ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Защита на дипломна работа или държавен изпит.
До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план.
Изисквания за дипломиране:
-    Получаване на всички изискуеми кредити по магистърската програма. За завършване на обучението са необходими 90 кредита – 58 кредита за задължителни дисциплини, 14 кредита – избираеми, 3 – факултативни, и 15 - за държавен изпит/дипломна работа.
-    За явяване на защита на дипломна работа студентът трябва да е с минимален успех от семестриалните изпити „Мн. добър 5“.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот - Ниво 7.
ОБУЧАВАЩИ ЗВЕНА Обучението в специалността се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по по икономика и управление
КООРДИНАТОРИ НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА доц. д-р Георги Георгиев / доц. д-р Бисер Кръстев
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Общите цели на обучението в магистърската програма са:
 • Да подготви квалифицирани специалисти с ОКС “магистър“ по професионално направление „Икономика“ със знания, умения и компетентност да управляват логистични дейности в организации от всички сектори на икономиката.
 • Да предостави задълбочени и обхватни научни, теоретични и практически знания и умения, осигуряващи ефективната им професионална реализация в сферата на логистични дейности и логистичния процес в съвременната организация.
Специфичните цели на обучението са:
 • Обучаемите да се получат теоретични познания в областта на логистиката и нейните специфични приложения.
 • Да се получат знания и конкретни умения относно управлението на процесите във веригите на доставки.
 • Да се изградят умения за анализ, оценяване и интерпретиране на данни от логистичните системи  с цел решаване на конкретни задачи.
 • Да получат определени знания от
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Обучението се извършва чрез използване на основните форми: лекции, семинарни упражнения, консултации, практически задания, самостоятелни учебни работи, самостоятелно търсене, семинари, студентски научни сесии Акцентът на обучението се поставя както върху теоретико-методологическата подготовка, така и върху практико-приложните знания и умения за разработване на организационно-управленски курсови проекти, решаване на казуси и практически задания в областта на логистиката. Използват се съвременните методи и средства на обучение.
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценяването на знанията и уменията на студентите се осъществява от титуляр на дисциплина. Дейностите по оценяването се основават на следните принципи: прозрачност, безпристрастност, обективност и точност.
Семестриалната оценка е комплексна и се формира от различни елементи, като семестриален изпит, активност по време на лекциите/семинарните занятия, разработен курсов проект и др.
Основни критерии за формиране на оценката са: пълнота на усвояване на учебния материал, усвоена терминология, свобода на изказа, умения за интерпретация върху учебния материал, умения за практическо прилагане на теоретичните познания, аналитични и синтезиращи умения и способности, умения за формиране на изводи и обобщения.
Крайната оценка се формира от покриването на критериите за формиране на оценката, описани в учебната програма за всяка дисциплина.
Крайната оценка е по шестобалната система в съответствие със скалата по ECTS. Минималната оценка за успешно приключване на обучението е Среден 3, а максималната е Отличен 6, съотнесени по ECTS скала: А – отличен; B – много добър; C – добър; D, E – среден; FX, F – слаб /не се присъждат кредити/.
Всяка учебна дисциплина от учебния план на специалността получава кредитен еквивалент съгласно учебния план.
 
Национална система за оценяване
Отличен 5.50 – 6.00
Много добър 4.50 – 5.49
Добър 3.50 – 4.49
Среден 3.00 – 3.49
Слаб 2.00
 
 
Разпределение на оценките по Националната система Оценки по ECTS
5.75 – 6.00 А (10%) 95% - 100%
5.00 – 5.50 В (25%) 80% - 94%
4.25 – 4.75 С (30%) 61% - 79%
3.50
– 4.00
D (25%) 46% - 60%
3.00 – 3.25 E (10%) 40% - 45%
2.50 – 2.75 Fx -
2.00 – 2.25 F
 
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В отговор на динамичните изисквания на обществото и пазара на труда, приоритет на ВУАРР е образователната дейност да бъде поставена на европейско равнище чрез подготовка на високо квалифицирани специалисти в областта на организацията и управлението на материалните, информационни и капиталови ресурси в организациите.. Способността на компаниите да предлагат желаните продукт или услуга, на точното място и в точния момент, на желаната цена е изключително важно за конкурентоспособността на бизнеса. Именно с тази част от управлението на бизнеса се занимава логистиката. Магистърската програма по „Бизнес логистика“ има за цел да изгради у студентите ключови компетенции да разберат предизвикателствата на пазара и да осигурят оптимално управление на потока от информация и материали.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Завършилите студенти трябва да притежават знания, умения и компетенции за:
 1. Същността и особеностите на логистична дейност в организации от различни сектори на икономиката;
 2. Ефективното управление на логистичните процеси;
 3. Да разработват и организират логистична стратегия, като отчитат взаимовръзката на логистичната дейност с другите дейности в предприятието;
 4. Да проявяват отговорност, инициативност, коректност, прагматично мислене, комбинативност и да умеят да оценяват рисковете и възможните последици при вземане на решения;
 5.  Работа в екип; поемане на отговорност; усвояване на нови знания; творчество и креативно мислене; информираност за промените в международната, националната и регионалната нормативна уредба и стандарти; умения за прилагане на информационни и комуникационните технологии и др.
Знания Завършилите студенти:
 1. Придобиват знания в широк икономически, социален и управленски аспект, които обогатяват, профилират и доразвиват получената в предходната  образователно-квалификационна степен;
 2. Задълбочено се запознават и овладяват същността на логистиката и неговите специфични приложения.
 3. Студентите получават знания в следните основни насоки:
  • Теоретико-методологически познания относно логистиката като процес, основни дейности и специфични проявления;
  • Познания относно управлението на веригите на снабдяване;
  • Познания относно данъчни и митнически норми и практики по отношение движението на материали, суровини, стоки, услуги и капитали.
Умения Завършилите студенти имат следните умения:
 1. Умения за ръководене на логистичните системи и процеси;
 2. Умения за управление на материалните, човешките, финансовите  и информационните ресурси;
 3. Да управляват качеството и оценяват риска
 4. Да ръководят прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси и свързаните с тях процеси;
 5. Да разработват, оценяват и реализират логистичната стратегия на стопанските организации за осигуряване на конкурентни предимства;
 6. Да планират, реализират и контролират инвестициите в логистична инфраструктура;
 7. За разработване и реализация на програми за устойчиво развитие на логистиката;
 8. Да осъществяват и управляват контактите във взаимоотношенията и логистичното обслужване на клиентите.
Компетентности Завършилите студенти придобиват следните компетентности съгласно Националната квалификационна рамка:
Самостоятелност и отговорност
 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност
Компетентности за учене
 • последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация
Комуникативни и социални компетентности
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяват широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
Професионални компетентности
 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявяват способност да анализират в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използват нови стратегически подходи;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕБНИ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ По време на своето обучение студентите имат възможност да проведат учебна практика в рамките на програма Еразъм+ на база сключени междуинституционални споразумения с европейски висши образователни институции и партньорски организации.
Студентите могат да участват в проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Студентите имат възможности за провеждане на практическо обучение на база на сключени договори за сътрудничество между ВУАРР и работодателски организации, малки и средни предприятия, международни, национални, браншови или регионални организации.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката, като заемат позиции на средно и висше управленско ниво. Те могат да работят като функционални мениджъри или експерти в логистични отдели на публични и бизнес организации на различни позиции: мениджър логистика; мениджър/експерт отдел „Логистика“; мениджър снабдяване; мениджър продажби; мениджър складово стопанство; мениджър транспорт; ръководители в търговията на едро и дребно и др.