Магистърски програми


Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: ИКОНОМИКА


ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ - специализации "Маркетинг в публичния сектор" и "Туризъм"
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ)
ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
БИЗНЕС ЛОГИСТИКАПрофесионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - специализации "Управление на агробизнеса" и "Национална сигурност"
УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
със специализация "Регионално планиране и развитие"
МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

АРТМЕНИДЖМЪНТ
СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕДИЕН МЕНИДЖМЪНТ


Специализации за всички магистърски програми:
 - Корпоративно лидерство

 - Екологично земеделие и устойчиво развитие
 - Екологична сигурност
 - Агролесовъдство


Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за насърчаване на мобилността и учене през целия живот - Ниво 7.
Магистърски програми ИНВЕСТ