Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Икономика и управление на регионите със специализация Маркетинг в публичния сектор
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО); Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР); Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по икономика и управление на регионите
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.8. Икономика
 
03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    Маркетинг в публичния сектор
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
  • 3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
  • 5 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7.  Администрация и управление
  • 5 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р Александър Давчев / доц. д-р Пламен Лаков
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Магистърската програма е насочена към усвояване на умения за пазарен анализ, планиране и управление на регионалното развитие и маркетинговите дейности с цел най-пълното, своевременно и качествено обслужване на потребителите при максимална икономия на ресурси. Усвояването на знания в областта на маркетинга е съобразено със спецификите на публичния сектор, които се определят от наличието на стоки и услуги, както с пазарен, така и с нетърговски характер, и от липсата на конкуренция по отношение на някои услуги. Подготовката по маркетинг в публичния сектор е съобразена с квалификацията на публичните блага.
Основните направления на усвояване на знания по магистърската програма са насочени към: спецификата на регионалните институции и администрация; мениджмънт на околната среда; регионално развитие и макроикономическа политика; мениджмънт на териториалното развитие; икономика на публичния сектор; управление на публичния сектор, публични услуги, видове маркетинг, съобразно квалификацията на публичните блага; социалния маркетиг в публичния сектор и други.
Магистърската програма е насочена към усвояване на знания и умения, в следните направления:

  • усвояване на теоретични знания и практически умения в областта на икономиката и управлението на регионите;
  • усвояване на теоретични знания и практически умения в областта на маркетинга на публичния сектор;
  • задълбочаване на знанията и уменията в регионалната икономика и управлението, регионалния анализ и стратегическото регионално планиране на социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво;
  • придобиване на компетенции за провеждане на ефективна маркетингова политика в публичния сектор;
  • придобиване на практически компетенции за решаване на проблемите, свързани с постигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите и дългосрочния регионален социално-икономически растеж, чрез прилагане на маркетинговите постановки, адаптирани към публичния сектор.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите магистърската програма ще притежават необходимата подготовка и получат квалификация като икономисти, мениджъри, маркетингови специалисти в държавни ведомства, регионални и местни администрации, консултантски фирми и други.