Магистър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Управление на селските райони
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по управление на селските райони
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    Предлага се специализация "Екологично земеделие и устойчиво развитие"
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
-          1 година (2 семестъра) след придобита ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
 
-          2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7.  Администрация и управление
 
-          2 години (4 семестъра) за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Редовна, задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
проф. д-р Марияна Иванова / доц. д-р Красимир Левков
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление и Департамент по агробизнес и общообразователни науки. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: След успешно завършване на обучението в магистърската програма по „Управление на селските райони“, студентите ще притежават знания и способности да:
·         идентифицират комплексни регионални проблеми;
·         използват източници на национална и регионална информация в изготвянето на регионални анализи и прогнози;
·         прилагат на практика съвременните гео-информационни технологии;
·         анализират, разработват и оценяват алтернативи и стратегии на развитие на селските райони; 
·         разработват и реализират управленски планове и проекти според европейските регламенти и стандарти за регионално развитие;
·         вземат решения в областта на планирането и развитието на селските райони;
·         провеждат регионалната политика на ЕС при отчитане на специфичните особености и интереси на селските райони в България.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите могат да се реализират като мениджъри на различно ниво на управление (национално, регионално, местно), консултанти и експерти по съставяне, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти за развитие на селските  райони, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз; като специалисти в областта на развитието и управлението на селските райони в областни и общински администрации, изследователски институти и фирми, министерства и международни организации.