Асистент от ВУАРР защити дисертация за финансовите инструменти за управление на риска в контекста на общата селскостопанска политика на ЕС


Асистентът от Висше училище по агробизнес и развитие на региионите Делян Плачков защити успешно пред петчленно жури днес дисертационен труд на тема: „Финансови инструменти за управление на риска в контекста на общата селскостопанска политика на ЕС“.

Дисертационният труд е посветен на изследването на традиционен за българската икономика сектор и в същото време актуална тема с оглед на националната политика, която се провежда в условията на общата селскостопанска политика на ЕС. Разработеното в трета част на дисертацията емпирично изследване, свързано с количествено оценяване и прогнозиране на пазарния риск в зърнения сектор, се явява новаторско и първо в българската теория и практика.

Актуалността на темата за използването на финансовите инструменти произтича от реформите в общата селскостопанска политика с фокус управление на риска, но и макроикономическите промени, повлияни от войната в Украйна, пандемията от COVID-19 и наблюдаваните нарушения във веригите на доставките в селскостопанския сектор.

„Предметът на изследване е управлението на риска в земеделския сектор чрез финансовите инструменти на ОСП преди и по време на военните действия в Украйна. Приоритетно се разглежда зърнопроизводството като значим и основополагащ подсектор на растениевъдството, който е изключително важен за обезпечаването на продоволствената нужда на нашата страна и на държавите от Централна и Източна Европа“, поясни докторантът.

В дисертационния си труд той изследва пазарния риск при зърнените култури в Централна и Източна Европа преди и по време на воените действия в Украйна. Военният конфликт безспорно оказва директно влияние върху цените на зърнените култури в световен мащаб и в много по-висока степен в Централна и Източна Европа. В тази връзка са избрани най-големите и утвърдени регионални тържища на зърнени култури в България, Румъния, Хърватия и Словакия. Избраният времеви период включва 28-месечен период преди началото на войната в Украйна и 7 месеца след началото на войната (от 07.11.2019 г. до 10.11.2022 г.)

Изследователската му теза е, че пазарният риск в зърнения сектор в контекста на общата селскостопанска политика на ЕС и приложението на финансовите инструменти може да бъде количествено оценен и прогнозиран чрез използване на методологията „Value at risk“, използвана в банковия сектор.

След отличната защита журито определи докторанта като ерудиран изследовател и гласува единодушно да му бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Финанси и банково дело“ с аргумента, че темата е изключително актуална и е избран подходящ изследователски инструментариум.

Президентът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите доц. д-р Светла Димитрова поздрави докторанта за блестящото представяне и за успешния път, който е извървял от бакалавър до днешния ден, когато защитава докторска дисертация, с пожелание да не спира стремителното си развитие. Дипломата на Делян Плачков бе връчена от ректора на висшето училище проф. д-р Марияна Иванова, която изрази увереност, че тя ще му отвори врати за бъдеща реализация в избраното от него професионално направление. От трибуната на препълнената аудитория 7 на ВУАРР, в емоционално обръщение към жури, преподаватели и гости, д-р Плачков благодари за подкрепата на всички, на които дължи постигнатото до момента.