ВУАРР приема документи на кандидат-студенти за летен семестър на академичната 2023/2024 г.


През месец януари 2024 г. ВУАРР продължава с приема на документи на кандидат-студенти за обучение в образователна квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ за летния семестър на академичната 2023/2024 г.

Учебните занятия ще стартират на 12.02.2024 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите приема в следните специалности:
 
За ОКС „Бакалавър“:
 
Професионално направление 3.8. ИКОНОМИКА
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ФИНАНСИ
СЧЕТОВОДСТВО
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 
Професионално направление 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 
За ОКС „Магистър“:
 
Професионално направление: ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ)
ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
БИЗНЕС ЛОГИСТИКА
 
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - вкл. със специализации "Управление на агробизнеса" и "Национална сигурност"
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

ВУАРР предлага обучение в редовна, задочна и дистанционна форма.

За желаещите се осигурява и обучение в следните специализации:
ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО
ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ
ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
АГРОЛЕСОВЪДСТВО
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ
 
Центърът за професионална квалификация предлага краткосрочни и дългосрочни курсове в областта на земеделието, храните, икономиката и управлението.
 
ВУАРР организира и обучения за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини” и „Учител по предприемачество“, както и курсове за допълнително обучение за придобиване на квалификационни кредити и придобиване на професионално - квалификационни степени (ПКС).

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е част от Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ, заедно с водещи университети от Италия, Испания, Франция, Финландия, Гърция и Словакия.
Обучаемите на ВУАРР могат да участват в зимните и летните училища, мобилностите за обучение, бакалавърските специализации и магистърските програми на Европейски университет ИНВЕСТ.
 
Бакалавърски специализации в Европейски университет ИНВЕСТ:
1. Развитие на устойчиви общности
2. Европейско устойчиво лидерство в регионалното развитие
3. Устойчиво развитие на ландшафта
4. Устойчиво земеделие
5. Адаптиране на горите към променящата се среда
6. Устойчиво развитие на бизнеса
7. Регионални преходи в хранителната система и качество на околната среда
8. Адаптиране на управлението на земята и водите към изменението на климата
9. Устойчиви общности в енергиен преход
10. Общество 5.0 и дигитална трансформация
Специализациите са с продължителност една година и включват шестмесечна мобилност в партньорски университет в чужбина, където обучаемите ще работят в регионалните „живи“ лаборатории на ИНВЕСТ.
 
Магистърски програми в Европейски университет ИНВЕСТ
1. Устойчиво градско развитие – с координатор Университет на Тесалия, Гърция
2. Управление на устойчивото развитие – с координатор Университет по приложни науки Карелия, Финландия
3. Устойчиво регионално развитие – с координатор Словашки аграрен университет в Нитра
4. Устойчиви финанси и банково дело -с координатор ВУАРР
 
В магистърска програма „Устойчиво регионално развитие“ Висше училище предлага специализация „Социална икономика и социално предприемачество“.
 
На 1 ноември 2023 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стартира втората фаза от развитието на Европейски университет ИНВЕСТ с нов проект, финансиран по Програма Еразъм+. Изпълнението на проекта осигурява нови възможности за съвместни обучения с университети в чужбина, вкл. кратки обучения и мобилности с придобиване на образователни кредити съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование ECTS.

Следете новините в сайта на висшето училище за информация.

Запиватния на:
тел. 032/960360
E-mail: uard@uard.bg