Ръководството на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите на среща с академик Николай Денков и проф. Елиза Стефанова


Президентът на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите доц. д-р Светла Димитрова, ректорът доц. д-р Екатерина Арабска и проф. д-р Марияна Иванова, съветник на ректора, взеха участие в среща с акад. Николай Денков, министър-председател на Р България, и проф. Елиза Стефанова, председател на Национална агенция за оценяване и акредитация.

Събитието с акцент върху новите изисквания за акредитация на висшите училища събра в Аграрен университет - Пловдив представители на висшите училища от града. Специално участие взе и областният управител на Пловдив д-р
инж. Илия Зюмбилев.

В своето изложение акад. Денков засегна важни теми като качеството във висшето образование и неговото финансиране, атестирането в системата на висшето образование, кариерно развитие и заемане на академични длъжности, както и концепцията за коопериране на висшите училища и създаването на изследователски университети. „Ние имаме едно много добро висше образование“ - сподели акад. Денков.

Проф. Елиза Стефанова подчерта, че е време да се премине от визия към реализация – да се преодолее проблема със субективните оценки чрез въвеждане на обективни количествени и качествени индикатори за изпълнение на критериите за акредитация, които са разработени в съответствие с европейските. Проф. Стефанова обърна специално внимание на европейските университетски алианси и т. нар. хибридни специалности в българските университети и отговори на въпроси във връзка с олекотяване на акредитационните процедури и процедурите за следакредитационно наблюдение и контрол.

Разкриване на нови програми, вкл. съвместни програми с наши и чуждестранни университети, и Консорциуми европейски университети са други от актуалните проблеми в акредитацията, тъй като няма процедура за акредитация на съвместни програми с чуждестранни университети.

Възможни са промени в Закона за висшето образование - потвърди акад. Денков, като представи възможността да се внесе искане за тълкуване на ЗВО в Министерството.
В заключителните си думи акад. Денков бе обнадежден, че на срещата е поставено начало на разговора, като най-важното е да има ясно очертани проблеми и варианти за решения, за да се постигне резултат.
 
ВУАРР подкрепя усилията за подобряване работата в тази насока и за постигане на законодателни промени. Като част от Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ, висшето училище изразява готовност за участие в предстоящи законодателни промени и усъвършенстване на критериалната система за акредитация на българските висши училища.