Поредна успешна защита на докторска дисертация във ВУАРР


На 30.05.2024 г. преподавател Весела Ангелова от ВУАРР успешно защити дисертационен труд на тема “Ролята на данъчната система в България в условията на криза (на примера на пандемията COVID-19)” пред научно жури, с което придоби образователна и научна степен „доктор“.

Основната цел на дисертационното изследване e да се анализират промените в данъчната система в България по време на пандемията от COVID-19 и да се оцени тяхната ефективност при постигане на целите си, като се вземат предвид фактори като икономическа ефективност, данъчна справедливост и цялостна устойчивост на икономиката и обществото.
Приносите, потвърдени от научното жури, са следните:
Теоретични приноси
1. В дисертацията е направен подробен и задълбочен исторически преглед, с оглед проследяване на същността и генезиса на възникване и развитие на данъчната система и данъчното облагане в света, в страните-членки на ЕС и конкретно в България. Този ретроспективен преглед е дал възможност да се проследи еволюцията на данъчните системи и да се даде авторово определение, което акцентира едновременно на три опорни точки:
1) отразява определени икономико-финансови отношения;
2) опира се на приети и утвърдени от държавата регулативни рамки и
3) разкрива данъчното облагане като основен движещ елемент във формирането на обществата, икономиките и политическите структури през вековете.
2. Обоснована е необходимостта от данъчна хармонизация в рамките на ЕС и напредъкът за нейното постигане като внимателно се анализира концептуалната рамка, предпоставките и предизвикателствата пред това амбициозно от данъчна и административно-управленска гледна точка начинание. Оценено е въздействието на пандемията Covid-19 върху данъчните системи, като се набляга на динамиката на данъчните приходи и се разглеждат приложените данъчни интервенции с цел икономическо постковид възстановяване и е потвърдена авторовата хипотеза, че данъчното облагане в рамките на Европейския съюз и българската данъчна система са гъвкави и адекватни на икономическата конюнктура като предприетите мерки за възстановяване от Covid-19 подействаха като акселератор на дигитализацията на българската данъчна система, която не само устоя на предизвикателствата на пандемията, но и се усъвършенства под нейното въздействие.
3. Защитена е тезата, че разработената и ефективно прилагана данъчна система играе решаваща роля за насърчаването на социалното сближаване, икономическото развитие и благосъстоянието на населението през XXI век. Структурата на съвременната данъчна система включва разнообразен набор от компоненти, които си взаимодействат, за да генерират приходи, да влияят върху икономическото поведение и да финансират обществените политики и услуги. Намирането на баланс между справедливост, ефективност и адаптивност е от решаващо значение за съвременните данъчни системи, за да могат да отговорят на променящите се икономически и социални потребности на 21-ви век.
4. Заслужава внимание обоснованата оценка за това, че Европейският съюз провежда единна данъчна политика и насърчава данъчната хармонизация, но заради принципа на субсидиарност не може да формира единна данъчна система. Това е подкрепено с данни за периода 2008 г. – 2020 г., които доказват, че данъчните приходи от облагане на труда в ЕС претърпяват най-съществени промени като въпреки Covid-19 пандемията, те запазват своите темпове на плавно нарастване.
Практико-приложни приноси
1. Доказано е, че данъчната хармонизация представлява процес на адаптиране на данъчните системи на различните юрисдикции за постигане на обща политическа цел. В рамките на Европейския съюз, хармонизацията е дефинирана като премахване на данъчните несъответствия, които препятстват движението на стоки и производствени фактори (труд и капитал, вкл. човешки), с цел постигне по-ефективно разпределение на ресурсите в рамките на единния европейски пазар.
2. Направена е оценка на въведените икономически мерки зв страните от ЕС, вкл. и в България за справяне с последиците от Covid-19 пандемията като акцентът е поставен върху ролята на данъчното облагане. Оригинална е обосновката за въздействието на Covid-19 като своеобразен акселератор на процеса по дигитализиране в областта на данъчното облагане.

Разработката е направена под научното ръководство на проф. д-р Огняна Стоичкова.

Дипломата бе връчена от президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова с думите: Гордеем се с теб и нашите служители, които вървят по пътя на кариерното израстване!

Доктор Весела Ангелова благодари на доц. Димитрова и с вълнение сподели: Тази седмица стават точно 20 години откакто работя във ВУАРР. Надявам се да работим все така добре заедно и в следващите 20.

Академичното ръководство и екипът на ВУАРР – Пловдив пожелава още много успехи на доктор Весела Ангелова, здраве и дълголетие за нови дръзновения в сферата на образованието и науката, щастливо и задружно семейство, което да я подкрепя, и сбъднати мечти.