Докторант Ирина Георгиева защити докторска дисертация по проблемите на финансирането на здравната система в България


Петчленно научно жури даде положителна оценка на дисертационния труд „Проблеми на финансирането на здравната система в България“ и гласува положително за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на докторант Ирина Георгиева.
Целта на дисертационния труд е да се извърши задълбочен анализ на здравните разходи, както и на източниците за финансиране на здравната система на България и на страните-членки на ЕС. Стремежът на автора е да се формулират и някои препоръки по отношение на мерките, които биха допринесли за по-ефективното управление на системата на здравеопазването.
Откроени са следните приноси:
1. Извършен е обзорен литературен преглед на различните модели за финансиране на здравната система, въз основа на който са синтезирани техните основни характеристики, предимства и недостатъци.
2. Изследвани са динамиката и тенденциите на видовете разходи (публични и частни) в системата на здравеопазването в България за периода 2014-2021 г.
3. Задълбочено са анализирани спецификите на финансирането не само на цялата здравна система, а и на отделните доставчици на здравни услуги в България – като динамика, относителни дялове на финансовите ресурси, постъпващи от НЗОК, общинските бюджети и бюджетите на домакинствата, включително разглеждане на четирите основни типа доставчици (болници, извънболничната помощ, лечебни и рехабилитационни услуги и търговия на дребно в аптеки, санитарни и оптични магазини). Такъв вид проучване до момента не е провеждано в българската научна литература.
4. Извършено е емпирично изследване на влиянието на различните видове здравни разходи върху продължителността на живота.
Научен ръководител е доц. д-р Бисер Кръстев, директор на Департамент по икономика и управление.
Дипломата бе връчена от президента на ВУАРР доц. д-р Светла Димитрова.