Проект "Студентски стипендии"


Уважаеми студенти,
На интернет-страницата на проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” може да откриете резултатите от обявеното класиране за зимния семестър на учебната 2014/2015 г.
http://eurostipendii.mon.bg/