ВУАРР с нов международен проект за обучение и квалификация по екологично градинарство на хора с увреждания


В началото на ноември 2017 г. ВУАРР беше домакин на първата партньорска среща по международен проект, стартирал на 1 септември 2017 г. на тема: "Подкрепа достъпа до обучение и квалификация на хора с увреждания чрез разработване на курс по екологично градинарство за ПОО, базиран на резултатите от ученето и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)" /№ 2017-1-BG01-KA202-036212/.

Проектът е за стратегическо партньорство в Професионалното образование и обучение по програма Еразъм+, КА2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Координатор на проекта е Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, чийто екип се ръководи от проф. д-р Марияна Иванова.  В консорциума участват общо 8 институции от 4 страни, от които три от България: Згура М – Пловдив, Комплекс за социални услуги „Св. Георги“ – Пловдив и Амитица – Кресна. Партньори са и Института за устойчиво развитие – Любляна, Словения  и PhoenixKM BVBA – Брюксел, Белгия. Партньорството е представено и от два турски партньора: Университетът „18 март“ в Чанаккале и Международната асоциация за изследване и развитие на ПОО – Истанбул. 

Сред резултатите, които се очаква да постигне партньорството са:  „Обучение на обучители" – Разработване на учебна програма и ръководство за организиране на обучение по екологично градинарство (базирано на ECVET) за преподаватели от ПОО; Разработване на илюстрирано ръководство по екологично градинарство; Разработване на насоки за придобиване на умения в областта на социалното предприемачество и др.

В рамките на двудневната среща участниците в проекта имаха възможността да се запознаят и да дискутират бъдещите задачи и очаквани резултати от проекта, както и разпределението на отговорностите сред партньорите.