Държавни изпити - поправителна сесия


На 01.10.2013 г. от 9,00 часа ще се проведе поправителна държавна изпитна сесия за студентите от следните специалности:
 
ОКС «Бакалавър»
Стопанско управление,
Икономика на туризма,
Аграрна икономика,
Агротехнологии
Технологии по градинарство и винарство,
 
ОКС «Магистър»
Стопанско управление
Управление на проекти
Управление на общините
Управление на селските райони
Икономика и управление на агробизнеса
Икономика и управление на туризма
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
 
В срок до 25.09.2013 г. включително, студентите на ВУАРР, положили успешно семестриалните изпити съгласно учебния план, да подадат молба до Ректора на ВУАРР за допускане до държавна изпитна сесия.
 
На 30.09.2013 г. Учебен отдел ще подготви и изнесе списъците на допуснатите студенти за съответните специалности и ОКС.