Магистър на ВУАРР изследва състоянието на ВиК мрежата на Пловдив


Състоянието на главните и второстепенни водопроводни и канализационни клонове на територията на Пловдив, както и мощностите на градската пречиствателна станция за отпадни води, представи дипломантът на ВУАРР Кристиян Кирков.

Наболелият проблем с наводненията в резултат на проливните дъждове през последните месеци става причина студентът от магистърска специалност „Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“ да започне собствено проучване. Данните младият специалист е обобщил и анализирал в дипломната си работа, която вчера успешно защити пред комисия на висшето училище.

Темата на разработката е „Концептуално и пространствено развитие на ВиК сектора в община Пловдив“.

„Неправилните проектантски решения носят щети на града. Освен малките диаметри, голяма част от колекторите са компрометирани - затлачени са и не се извършва текущ преглед. Това води до проблеми при пороите“, обясни Кристиян Кирков. Според него проблемите се дължат не само на лошо проектантско решение, но и на недобро стопанисване от страна на ВиК оператора.

По мнението му в спешен порядък трябва да се извърши текущ анализ на състоянието на сектора, за да се установят слабите звена в колекторите, както и да се направи препроектиране с цел отделяне на битовата и дъждовната канализация. Предвид възможностите за финансова инвестиции, следва да се вземе решение дали да се предвиди комбинирана канализация с по-големи диаметри с два паралелни колектора, които да отвеждат дъждовните води в коритото на река Марица.

„Трябва да се гарантира осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на променящ се климат, който води до засушаване. Средната температура през последните 15 години се е повишила с 4 градуса за летния период. Не по-малко важно е запазването и подобряването на състоянието на подземните и повърхностните води. Трябва да се намали и рискът от щети при наводнения“, поясни целите на проучването си Кристиян и добави, че Южен Централен район следва да затвърди позицията си като район с най-голяма обезпеченост на пречиствателни станции на глава от населението.

В момента Кристиян Кирков работи в дирекция „Строителен контрол“ на район „Централен“, а едновременно с това и в администрацията на район „Тракия“. Магистратурата му във ВУАРР е втора. Амбициозният младеж вече има една магистърска степен по специалност „Водоснабдяване и канализация“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия.