Стани мениджър!


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е акредитирано висше училище, в което може да придобиете професионална квалификация „мениджър“ в няколко бакалавърски програми:
 
„Стопанско управление“ съчетава мотивация, знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление – маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал, осигу-рявани с изучаване на общообразователни, управленски, икономически и правни дисциплини. Обучение на български, английски или руски език.
 
“Управление на човешките ресурси“ подготвя професионалисти със задълбочени теоретични знания и практически умения за развитие и рационално оползотворяване на човешкия капитал, като предлага компилация от знания и умения в областта на икономиката и бизнеса, социалните науки и психологията.
 
„Управление на информационните системи“ осигурява придобиване на знания и умения в областта на проектирането и използването на съвременните бизнес и информационни системи и технологии; техническото и програмното осигуряване на бизнес процеси, анализ на нуждите от използване и обработка на информационни ресурси, статистически анализ; създаването и поддържането на бази данни; осигуряване на комплексна защитеност на информационните ресурси; приложение на информационните технологии в управлението на бизнеса и администрацията и др.
 
„Управление на агробизнеса“ предлага подготовка в областта на управлението на предприятията от аграрния и хранителния сектор – производство, финанси, иновации, персонал и др. Обучението предлага фундамент, върху който студентите успешно развиват собствен бизнес и изпълняват задълженията си с талант и креативност.
 
Повече информация на сайта на висшето училище http://uard.bg/ и на телефон 032/960360.