ВУАРР - единственото извънстолично висше училище, пълноправен партньор в консорциумите от „Европейски университети”


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите стана  пълноправен партньор в консорциумите от „Европейски университети“, одобрени по втората покана по програма „Еразъм+“. Европейската комисия публикува вчера новите 24 алианса, които през следващите 3 години ще се развиват с финансовата подкрепа на програмата. ВУАРР е единственото одобрено извънстолично висше училище. В други одобрени алианси влизат Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет – София, Университетът за национално и световно стопанство и Нов български университет.

Избрани измежду 62 кандидатури, новите 24 алианса на „Европейски университети“ включват 165 институции за висше образование от 26 държави-членки на ЕС и други държави, участващи в програма "Еразъм+". Държавите членки са отправили призив към Европейската комисия да работи за премахването на съществуващите бариери на европейско ниво, за да улесни транснационалното сътрудничество. Европейските университетски мрежи ще дадат възможност за получаване на общи дипломи.

„Тези европейски университети са ключов градивен елемент за Европейското образователно пространство“, заяви при обявяването на резултатите Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

Очаква се сътрудничеството между университетите да подобри и възможностите за повишаване нивото на научните изследвания в тях, да улесни преподаването на интегрални умения и комплексни знания.

Водени от идеята за засилване на връзката между преподаване, изследвания, иновации и трансфер на знания, насърчаване на мобилността и повишаване на качеството и постиженията във висшето образование и научните изследвания, пет европейски университета, на база на предишното си сътрудничество по образователни и научни проекти, обединихме усилията си за постигане на общата ни цел.

Проектът, в който е включен ВУАРР, цели създаване на Европейски университетски алианс, наречен: Иновации за регионална устойчивост: (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST), насочен към сътрудничество за осъществяване на съвместно иновативно образование и учебни програми, прилагане на многоезично обучение, базирано на теоретична подготовка и придобиване на практически умения, и европейски мобилности (за студенти, преподаватели и непреподавателски състав).


 

Визията на INVEST е да създаде модерен единен европейски университет, който да задоволява нуждите и изискванията на новото поколение европейци като лидери за утвърждаване на устойчив начин на живот в регионите на Европа. Координатор на проекта е Slovak University of Agriculture in Nitra (SK) в партньорство с University of Thessaly (EL), Karelia University of Applied Sciences (FI), Van Hall Larenstein University of  Applied Sciences (NL).

Като асоциирани партньори ВУАРР е привлякъл Тракия Икономическа зона - Пловдив, Областната администрация - Пловдив, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на МСП и Европейската асоциация на институциите от висшето образование (European Association of institutions in Higher Education – EURASHE), в която ВУАРР е пълноправен член.  

„Ние, партньорите, гледаме на INVEST в перспектива, като на една напълно функционираща, иновативна мрежа от университети, постигаща по-високи стандарти в образованието, обучението, научните изследвания и иновациите чрез международно взаимодействие и високи постижения“, коментира ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова.

Тя е уверена, че през 2025 г. INVEST ще издигне престижа си до призната приобщаваща образователна институция в Европа по отношение на нуждите на отделните студенти чрез прилагането на индивидуален и приобщаващ подход, т.е. ще бъдат прилагани гъвкави учебни програми и индивидуални учебни пътеки, приложими на база на резултатите от обучението.

Алиансът INVEST ще насочи своите дейности към студенти от трите цикъла на обучение - бакалавър, магистър и доктор, както и към академичния и неакадемичния персонал на партниращите висши училища, участващи в алианса. Акцентът ще бъде поставен върху придобиването на знания, умения и нагласи, необходими за устойчиво регионално развитие, като същевременно се вземат предвид предприемаческия бизнес и лидерство, независимото и критично мислене, гражданското съзнание и отговорност за устойчиво развитие.