Дипломант от специалност „Стопанско управление“ разглежда безработицата у нас в условията на пандемия


Динамиката на безработицата през последната година в страната, която следва въвеждането и отхлабването на ограничителните мерки, свързани с COVID 19, представи днес при защита на дипломната си работа студентът от специалност „Стопанско управление“ Росица Димова.  Във фокуса на разработката попадат също пролетният и есенният локдаун, последвани от рязко увеличаване на новите регистрации в бюрата по труда.

Росица Димова работи като експерт в Агенцията по заетостта, което й е помогнало в събирането на актуални данни за разработка на дипломната работа на тема: „Тенденции и предизвикателства пред реализирането на политиките за управление на заетостта и безработицата в България в условията на пандемията COVID-19“.

„Целта, която си поставих, е изследване на факторите, под влиянието на които се изменят нивата на заетост и безработица, както и на инструментите на държавата за управлението им“, поясни дипломантката, чийто научен ръководител е доц. д-р Екатарина Арабска.Оказва се, че пикът на безработицата през пролетта засяга най-тежко общините, за които е ключов зимният и СПА туризъм. Летният сезон, съчетан със свиването на обхвата на ограничителните мерки, води до бърз спад в броя на регистрираните безработни до началото на втората вълна ограничения.

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт изследване на работната сила през 2020 г. броят на икономически активните лица в страната е 3 290,1 хил., а безработните са 168.6 хил. души или 5.1%. Процентът на безработица в селата е два пъти по-голям от тази в градовете, което налага взимането на спешни мерки и програми за повишаване на професионалното образование. Статистиката показва, че коефициентът на безработица на хората с основно и начално образование е три пъти по-висок от средния за страната.
 дипломната си работа, че през периода януари – декември 2020 г. новорегистрираните в бюрата по труда на Агенцията по заетостта са 414 574 безработни, които са със 111 586 лица повече спрямо същия период на 2019 г. С най-голям дял на освободените  са лицата от сектор “Услуги” – 46.9% , “Индустрия” – 20.6%, а най-малък  - от аграрния сектор – 3.4% . Основен приоритет за настоящата година е намаляване броя и относителния дял на безработните с регистрация от 6 до 12 месеца, както и на безработните на възраст над 55 години.

Теоретичната база на изследването са национални публикации, свързани с основните въпроси на икономиката и пазара на труда, като значителна част от тях са конкретно ориентирани към търсенето и предлагането на труд. Наблюдаваната политическа криза и негативни проблеми в демографски тенденции ще продължат и в бъдеще, като това ще повлияе върху предлагането на труд в дългосрочен план, прогнозира в разработката си Росица Димова. Очакванията са все повече да намаляват икономически неактивните лица, като се увеличават заетите и търсещите работа.

Отпускането на ограничителните за разпространението на COVID-19 мерки, съчетано с активирането на схемите за подкрепа на заетостта, позволяват относително бързо свиване на входящия поток в бюрата по труда.