Партньорите по ИНВЕСТ обсъждаха създаването на бакалавърски програми


С методологията за разработване на нови бакалавърски програми се запознаха участниците в обучението, проведено от Университета по приложни науки Карелия, Финландия. То е част от дейностите на Европейски университетски алианс ИНВЕСТ, в който Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е партньор.

Членовете на междууниверситетските и интердисциплинарните екипи за създаване на учебните програми предложиха какви задължителни елементи трябва да съдържа всеки курс. Обсъдени бяха и карти за компетентност по всяка от петте бакалавърски програми, които ще бъдат разработени по проекта.

По време на подготвителната работа партньорите са взели под внимание препоръките на бъдещите работодатели в лицето на различни бизнес организации за това какви компетенции и професионални умения следва да притежават завършилите съответната бакалавърска програма.

Участниците в работните групи изготвиха структура за профил на специалността, като на следващ етап ще фиксират областите на компетентност, които трябва да бъдат постигнати от завършилите на бакалавърско ниво. Те трябва да бъдат в синхрон със съществуващите бакалавърски програми на съответния университет.