Центърът за професионално обучение към ВУАРР ще провежда процедури по валидиране


На базата на Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности в България, Центърът за професионално обучение „Интерколеж-С” към ВУАРР гр. Пловдив провежда процедура на валидиране за придобиване на професия или част от професия. Целта на валидирането е да се установи съответствието на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене спрямо държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по част или за цяла професия.

Считано от 01.07.2022г. ЦПО „Интерколеж-С”  ще извършва валидиране по професии, по които е провеждал или провежда обучение, както следва:


Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Дата на лицензиране
621010 Техник-растениевъд 6210101 Полевъдство трета 20.09.2006 г.
621010 Техник-растениевъд 6210102 Зеленчукопроизводство трета 20.09.2006 г.
621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения трета 20.09.2006 г.
621010 Техник-растениевъд 6210105 Тютюнопроизводство трета 20.09.2006 г.
621010 Техник-растениевъд 6210107 Растителна защита и агрохимия трета 20.09.2006 г.
621020 Техник в лозаровинарството 6210201 Лозаровинарство трета 20.09.2006 г.
621040 Техник-животновъд 6210401 Говедовъдство трета 20.09.2006 г.
621040 Техник-животновъд 6210402 Овцевъдство трета 20.09.2006 г.
621040 Техник-животновъд 6210403 Свиневъдство трета 20.09.2006 г.
621040 Техник-животновъд 6210404 Птицевъдство трета 20.09.2006 г.
621040 Техник-животновъд 6210405 Зайцевъдство трета 20.09.2006 г.
621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство трета 20.09.2006 г.
621060 Фермер 6210601 Земеделец втора 20.09.2006 г.
622010 Техник – озеленител 6220101 Цветарство трета 20.09.2006 г.
623060 Работник в горското стопанство 6230604 Билкарство първа 20.09.2006 г.
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време трета 20.09.2006 г.
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120102 Селски туризъм трета 20.09.2006 г.
 

Етапите, които включва процедурата по валидиране са, както следва:

·         Определяне на професията, по която лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности.

·         Съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с държавните образователни изисквания по съответната професия.

·         Събиране на доказателства за притежаваните от кандидата компетентности.

·         Проверка при необходимост на компетентности, за които няма доказателства.

·         Допълнително обучение (при необходимост).

·         Полагане на изпити – по теория и по практика на професията.

·         Издаване на документ за валидиране на професионалните компетентности.

След валидирането ще се издават Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация или Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, които имат същата валидност и стойност, както и свидетелствата за провеждане и завършване на пълен курс на професионално обучение.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК!

Издавани документи

Признаването на степен за професионална квалификация или професионална квалификация по част от професия се извършва чрез издаване на:

·         Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец): издава се на лице, когато след успешно положени държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация, са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.

·         Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия(образец): издава се на лице, когато след успешно положени изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията, са установени дна или няколко единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по част от професия.

Такси за осъществяване на процес на валидиране:

·         Процедурата по валидиране на професионални знания, умения и компетентности се извършва по индивидуално запитване!

·         За  всяка  процедура  от валидирането на професионална квалификация се  разработват  план‐сметки.

·         В план‐сметките се включват всички преки и непреки разходи на институцията.

·         План‐сметките се утвърждават от директора.

·         Сумите за разходите за установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация се базират на действителния размер на разходите.

За контакти и по-подробна информация: тел. 0887924680  или на ел. поща: alazarov@uard.bg