Европейски алианс INVEST подкрепя инициативата Startup Village


Европейски университетски алианс INVEST, от който е част Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите, подкрепи инициативата Startup Village по идея на комисаря по
иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Становището
на 9 университетски алианса, сред които INVEST University European Alliance, беше представено
на комисаря в Саламанка, Испания.
По време на срещата бе представена уникалната възможност за свързване на стартиращи села
в цяла Европа и за развитие на диалог между европейския комисар Мария Габриел, местните
власти и предприемачите за това как иновациите в селските райони могат да помогнат за
справяне с ключови предизвикателства като обезлюдяването, продоволствената сигурност, и
енергийна автономност.Поради тази причина Съвместният изследователски център - JRC - е натоварен да действа като
мениджър на знания и да свързва множество заинтересовани страни, обединени в
съживяването на селските общности, за насърчаване на обмена на знания и дейности за
сътрудничество. Това ще улесни мрежата на StartUp Village Forum, която има за цел да бъде
отворено пространство, където институциите и заинтересованите страни да се срещат,
обсъждат и оформят действия за иновации, насочени към стартиращи фирми в селските
райони.https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/start-villages-commitment-long-term-vision-
rural-areas-2022-04-12_en