Натрупване и трансфер на кредитиКредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини на съответната специалност /лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, проекти, практика, стаж, курсови работи и др./.
 
Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост. Необходимият общ брой кредити се разпределя с учебния план за всяка специалност по 30 кредита за семестър и 60 кредита за учебна година.
 
В дистанционна и задочна форма на обучение се изпълняват изискванията по учебен план на съответната специалност, като броят на кредитите по учебни дисциплини съответства на този от редовната форма на обучение.
 
Оценяването на знанията и уменията на студентите става по шестобална система: отличен /6/; много добър /5/; добър /4/; среден /3/; слаб /2/. За успешно положен изпит се счита изпитът, оценен най-малко със среден /3/.
 
Основна форма на изпит е писмената. Студентите се допускат до изпитна сесия след заверка на семестъра. Служебна заверка се разрешава от Ректора.
 
Кредити се присъждат на студенти, получили положителна оценка не по-ниска от среден /3/ за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план чрез изпит. Формите на оценяване /изпит, текуща оценка/ и стойността на получената положителна оценка не оказват влияние върху броя на присъдените кредити.
 
При прехвърляне от друго висше училище или в друга специалност, студентът приключва обучението си и придобива кредити след изпълнени задължения по учебен план за съответната специалност на ВУАРР.
 
При осъществяване на студентска мобилност от други висши училища във ВУАРР на база решение на специализирана комисия за признаване на кредити се подготвя споразумение за обучение, включващо дисциплините, които студентът ще изучава и кредитите, които ще получи.
 
За дисциплини, които се изучават два семестъра, се предвиждат кредити за всяка част поотделно, която завършва с оценяване на знанията.