Програма "Еразъм"
 
Секторна програма „Еразъм” е подпрограма на Програмата "Учене през целия живот", създадена с Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15 ноември 2006 г.
Насочена към повишаване качеството на висшето образование, програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.
Програмата за академичен обмен Еразъм, носи името на големия хуманист и философ Еразъм Ротердамски. Създадена е през 1987 г. като програма за образователна мобилност, финансирана от Европейската комисия. Стартирайки като инициатива за висшето образование, тя бързо се превръща в най-популярната схема за обмен на студенти и академичен персонал между висшите образователни институции в Европа.
През 1995-2000 г. мобилността Еразъм е включена в програма Сократ, а в момента е част от най-голямата образователна програма на Европейската комисия – „Учене през целия живот “2007-2013”.
 
Основни цели
* Целта на програмата е да повиши и уеднакви качеството на висшето образование в Европа, да акцентира на сътрудничеството и диалога между отделните страни и да засили разбирателството между различните хора и култури;
* Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
* Да подобри прозрачността и съпоставимостта на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;
* Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;
* Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;
* Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.
В програма „Еразъм” участват 33 държави - всички 27 членки на Европейския съюз (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция), както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия и Швейцария.
Програмата за обмен Еразъм стъпва на българска земя през 1999 г.

Днес програма „Еразъм” е с нови, по-богати възможности. Тя обхваща следните мобилни дейности:
Студентска мобилност с цел обучение;
Студентска мобилност с цел практика;
Преподавателска мобилност;
Обучение на университетските преподавателски и непреподавателски състав в европейски висши училища и компании;
Обучение на служители от компании в чуждестранни университети;
Интензивни програми.

Административното управление на Програмата се осъществява от Европейската комисия, както и от Национални агенции във всяка държава, които координират управлението на програмните дейности на национално ниво.
За България такава е Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който е определен от Министерството на образованието и науката за Национална агенция на Програма „Учене през целия живот” за България.